جلد 15 شماره 1 نشریه آبیاری و زهکشی ایران منتشر شد

نویسندگان و خوانندگان می توانند جهت دریافت فایل کامل مقالات به صفحه اصلی نشریه مراجعه نمایند.