نشریه آبیاری و زهکشی ایران در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور در سال 1400رتبه ب را کسب نمود

نشریه آبیاری و زهکشی ایران در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور در سال 1400رتبه ب را کسب نمود