نویسنده = سید حسن موسوی فضل
ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره وری آب در کانون های اصلی تولید پسته کشور (استان های کرمان، خراسان رضوی، یزد و سمنان)

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2244-2256

سید حسن موسوی فضل؛ محمدحسن رحیمیان؛ نادر کوهی؛ حمید ریاحی؛ مجید کرامتی؛ فریبرز عباسی؛ جواد باغانی


اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی ارقام سورگوم علوفه‌ای

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 747-756

سید حسن موسوی فضل؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ پرویز رضوانی‌مقدم