نویسنده = احمد فاخری فرد
کاربرد روش های موجک متقاطع- فیلتر کالمن وGIUH در مدل سازی وقایع بارش- رواناب

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 744-761

فاطمه محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ صداقت شهمراد


مدل‌سازی تابع توزیع توام چهار بعدی ویژگی‌های مهم سیل با استفاده از ساختار سی-واین

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 327-338

مریم شفائی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میر عباسی نجف آبادی


تخمین نیاز آبیاری با استفاده از توابع توزیع احتمال (مطالعه موردی: گندم پائیزه)

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 720-730

سیّد صابر شریفی بناب؛ امیرحسین ناظمی؛ علی‌ اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد؛ فرزین سلماسی