نویسنده = سید مجید هاشمی نیا
به‌کارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 257-265

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید مجید هاشمی نیا