نویسنده = آرش تافته
مقایسه کارایی دو مدل دیست و آکواکراپ در شبیه سازی عملکرد گندم

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 223-233

محمدرضا امداد؛ آرش تافته


ارزیابی توابع تولید محصول به منظور برآورد عملکرد سیب‌زمینی در تیمارهای مختلف آبیاری

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1721-1732

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ صفورا اسدی کپورچال؛ اصلان اگدرنژاد


ارزیابی مدل‌های AquaCrop، WOFOST و CropSyst در شبیه‌سازی عملکرد کلزا در منطقه قزوین

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 715-726

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ آرش تافته؛ محسن احمدی