نویسنده = سید حبیب موسوی جهرمی
تحلیل ساختار حکمرانی آب ایران مبتنی‌بر همبست آب-غذا-انرژی: کاربردی از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA)

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 563-579

مرضیه صمدی فروشانی؛ محمدجواد کیهان پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی


تحلیل دینامیکی مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر همبست منابع آب-غذا-انرژی مورد مطالعه: استان خوزستان

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 567-581

محمدجواد کیهان پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ حسین ابراهیمی