نویسنده = احمدرضا اصغرپور ماسوله
کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آب

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 316-328

سید فرزاد موسوی؛ نرگس صالح نیا؛ احمد سیفی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله