کلیدواژه‌ها = سری زمانی
پیش ‏بینی شوری زهاب و خاک در اراضی دیم شبکه زهکشی زیرزمینی ران بهشهر با استفاده از مدل‏ سازی سری زمانی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 281-294

شفیعه وزیرپور؛ فرهاد میرزایی شیرکوهی اصل؛ حامد ابراهیمیان؛ امید رجا