کلیدواژه‌ها = اجسام شناور
بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه پل

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 786-796

ابراهیم رحیمی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم‌پور؛ محمد‌مهدی احمدی