کلیدواژه‌ها = نفوذ تجمعی
اشتقاق و ارزیابی توابع انتقالی ضرایب معادلات نفوذ آب به خاک در مناطق مختلف

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 769-779

رحمان باریده؛ سینا بشارت؛ حبیب خداوردیلو


مطالعه آزمایشگاهی استخراج توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی GMDH برای برآورد نفوذ در آبیاری سطحی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 310-321

مریم نوابیان؛ امیر شهریاری؛ مهدی اسمعیلی ورکی


بررسی تأثیر سطوح مختلف ابرجاذب A200 بر نفوذ آب به خاک در شرایط مزرعه‌ای

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 386-392

مهدی ذاکری نیا؛ مهدی کریمی فر؛ صالح مهموم سالکوبه