کلیدواژه‌ها = مبادلات آب مجازی
برآورد و مقایسه‌ی ردپای آب در بخش صنعت و کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 565-574

علی شهیدی؛ مصطفی دهقان؛ محمد حسین نجفی مود؛ اعظم عربی یزدی


بررسی امنیت آبی در اقلیم‌های خشک از دیدگاه شاخص رد پای آب (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 735-746

اعظم عربی یزدی؛ ناصر نیک‌نیا؛ نجمه مجیدی؛ حسین امامی