کلیدواژه‌ها = گیاه گندم
تخمین نیاز آبیاری با استفاده از توابع توزیع احتمال (مطالعه موردی: گندم پائیزه)

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 720-730

سیّد صابر شریفی بناب؛ امیرحسین ناظمی؛ علی‌ اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد؛ فرزین سلماسی