کلیدواژه‌ها = ارتفاع
امکانسنجی توسعه کاشت نشایی و بذری زوفا (Hyssopus officinalis L.) با منابع آب شور

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1145-1161

هانیه حمیدیان؛ حمید سودایی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی


تأثیر زاویه برخورد جریان و ارتفاع قرارگیری صفحه مستغرق محدب-تخت بر کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 444-453

لیلا پرچمی؛ سیدامین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان