کلیدواژه‌ها = پس‌زدگی آب
تحلیل هیدرولیکی چرخش سرریز- دریچه نیم‌استوانه‌ای با بازشدگی ثابت

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 709-721

سمیرا ضیایی فر؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محسن مسعودیان؛ امیراحمد دهقانی