کلیدواژه‌ها = فیلتر کالمن
کاربرد روش های موجک متقاطع- فیلتر کالمن وGIUH در مدل سازی وقایع بارش- رواناب

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 744-761

فاطمه محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ صداقت شهمراد


کاربرد فیلتر کالمن غیر‌خطی توسعه‌یافته در بهبود نتایج مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 275-282

سارا ساریخانی؛ مهدی ناصری؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمدباقر شریفی