کلیدواژه‌ها = روش فائو پنمن مونتیث
برآورد تبخیرتعرق و نیاز آبی محصولات زراعی در مناطق با تنوع اقلیمی و ارتفاعی (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1448-1462

خالد احمدآلی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباسعلی پورمحسنی پورمحسنی