کلیدواژه‌ها = آبخوان آزاد
بررسی هیدرولیک جریان شعاعی غیردارسی در آبخوان‌های آزاد در شرایط ماندگار

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1580-1588

محمد شایان نژاد؛ افسانه ابراهیمی


شبیه سازی عددی تغذیه آب زیرزمینی از طریق چاه تزریق با روش بدون‌ شبکه محلی پتروو-گالرکین

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1246-1256

فاطمه دولابی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمد اکبری؛ علی محتشمی


کاربرد مدل هیبریدی FEM-ACO در تعیین مکان های بهینه چاه های برداشت

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 855-868

ابوالفضل اکبرپور؛ محمدجواد زینلی؛ محمد ناظری تهرودی


کاربرد فیلتر کالمن غیر‌خطی توسعه‌یافته در بهبود نتایج مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 275-282

سارا ساریخانی؛ مهدی ناصری؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمدباقر شریفی


توسعه مدل دوبعدی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش ایزوژئومتریک در آبخوان آزاد

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1162-1176

مهدیه کلانتری؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن خطیبی نیا