کلیدواژه‌ها = خط‌القعر
الگوی فرسایش و رسوب با وجود سرریزهای مستغرق در قوس 90 درجه

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 905-917

محسن صالح زاده؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ استفان لانزونی