کلیدواژه‌ها = بسته نرم‌افزاری RLL
شبیه‌سازی بارش رواناب با استفاده از ابزار RRL (مطالعه موردی: ایستگاه رحیم آباد - دشت سیلاخور)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1348-1361

حجت الله یونسی؛ حسین یوسفی سهزابی؛ آزاده ارشیا؛ یزدان یاراحمدی