کلیدواژه‌ها = آب کاربردی
بررسی و انتخاب سامانه مناسب آبیاری گندم با روش فراتحلیل

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 291-303

علی قدمی فیروزآبادی


ارزیابی شاخص‏های مدیریت آب آبیاری در تولید انگور (مطالعه موردی استان مرکزی)

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2003-2012

مصطفی گودرزی؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل هدایتی پور