کلیدواژه‌ها = شاخص‌های چندمتغیره
تأثیر خشکسالی بر عملکرد گندم و جو دیم در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 1010-1025

سعید شرفی؛ مهدی محمدی قلعه نی