کلیدواژه‌ها = ضریب حساسیت
تعیین ضریب تنش شوری و حساسیت آبی با رویکرد مطالعه بهره‌وری مصرف آب کوشیا (Kochia Scoparia L.) در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1204-1221

رضا صادق منصوری؛ منا گلابی؛ سعید برومند نسب؛ معصومه صالحی


تعیین بهره وری آب نرمال شده و بررسی حساسیت مدل آکوکراپ برای گیاه تربچه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1527-1537

مهری حاجی زاده؛ علی رحیمی خوب؛ ساسان علی نیایی فرد؛ مریم وراوی پور