تجربیات ساخت مدل آزمایشگاهی تداخل آب شور و شیرین در آبخوان‌های ساحلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه آب دانشگاه ارومیه

چکیده

آبخوان‌ها به‌عنوان مهمترین منبع آب شیرین در نواحی ساحلی، همواره در معرض هجوم آب شور هستند، لذا ارزیابی رفتار آب زیرزمینی در ارتباط با آب شور دریا همیشه مورد توجه محققان بوده است. استفاده از مدل‌های فیزیکی-آزمایشگاهی از روش‌های مرسوم در مطالعه‌ی دینامیک آب‌های زیرزمینی است. در این مقاله تجربیات حاصل از ساخت یک مدل آزمایشگاهی تداخل آب شور و شیرین به صورت تفصیلی ارائه شده است. مدل ساخته شده دارای طول، عرض و ارتفاع به ترتیب 118، 12 و 60 سانتی‌متر بوده و به منظور ایجاد محیط متخلخل از ذرات استاندارد گلس بید در دو دانه‌بندی متفاوت استفاده شده است. چالش‌های مراحل ساخت مدل، نحوه ایجاد مخازن جانبی در تماس با محیط متخلخل و کنترل تراز در این مخازن، اندازه‌گیری دبی در سیستم، کنترل غلظت آب شور، ردیابی گـُوه‌ی آب شور و روش ثبت داده‌ها مورد بررسی قرار‌گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که میزان جذب رنگ‌های ردیاب مستقل از اندازه ذرات شیشه‌ای است ولی انجام آزمایش‌های تداخل آب شور و شیرین در محیط‌های درشت دانه در مدت کمتر و با دقت بالاتری انجام شده و تغییرات شوری کمتری در طول آزمایش رخ می‌دهد. از بین رنگ‌های شیمیایی و غذایی مرسوم، رنگ سان‌ست‌یلو هماهنگی بسیار خوبی با آب شور از خود نشان داد. نتایج این تحقیق می‌تواند در طراحی و ساخت مدل‌های آزمایشگاهی و همچنین در انجام آزمایش‌های تداخل آب شور و شیرین بسیار موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experiences of construction of an experimental setup for saltwater intrusion around coastal aquifers

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Javadi 1
  • Hojjat Ahmadi 2
  • Mohammad Hemmati 3
1 Department of Water Engineering, Urmia University
2 Associate Professor, Department of Water Engineering , Faculty of Agriculture, Urmia University., Urmia., Iran
3 WATER ENG. DEPT. URMIA UNIVERSITY
چکیده [English]

Aquifers, as the primary source of freshwater in coastal zones, are always threatened by saltwater intrusion, so assessment of groundwater behavior in response to the seawater has ever been of interest to researchers. Employing physical-laboratory models is one of the conventional methods in the study of groundwater dynamics in contact to saltwater. In this paper, the experiences of setting up a laboratory model of seawater intrusion issues are presented in detail. The model is 118 cm long, 12 cm wide and 60 cm high and uniform Glass beads are used as the porous medium in two different grain sizes. In this research, the challenges of construction, keeping the head and salinity constant in the side and main tanks as well as estimation of seepage flow rate have been studied. Results showed that the tests performed in coarse-grained medium reached a steady state in a shorter time than fine-grained one, with more accuracy which led to less salinity variation during the test. Furthermore, the conducted analysis on the dyes used as tracers of saltwater revealed that the amount of absorption of a dye seems independent from the grain size. Among all employed chemical and food dyes, Sunset-Yellow showed a very good match with saltwater movement in the medium. The findings of current research present a useful guideline for carrying relevant experiments out as well design of a successful setup.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Glass bead
  • Dye
  • Sunset-Yellow
  • Tracing