اثر رژیم‌های اختلاط آب دریا و آب زیرزمینی بر خواص مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

3 گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی ساری

4 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به‌منظور بررسی اثر اختلاط آب دریا و زیرزمینی بر خواص مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا گردید. تیمارهای منبع آب شامل آب زیرزمینی کامل (GW100-SW0) شاهد، اختلاط 50 درصد آب دریا و آب زیرزمینی (GW50-SW50)، نیم در میان آب دریا و آب زیرزمینی (0.5-GW-SW) و یک در میان آب دریا و آب زیرزمینی (1-GW-SW) بود. نتایج نشان داد استفاده از این منابع آب در سطح یک درصد بر وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، ارتفاع، کلروفیل کل، ویتامین ث و قند محلول کل معنی‌دار شد. همچنین این تیمارها بر مقدار کلروفیل a و b، کارتنوئید و پرولین در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار شد. بیشترین میزان وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، ارتفاع و ویتامین ث به‌ترتیب در تیمار شاهد با 5/61 گرم، 5/47 گرم، 2/33 سانتی‌متر و 6/74 میلی‌گرم در 100 گرم وزن تر نمونه بود. یافته‌ها نشان داد در اکثر صفات، تیمار (0.5-GW-SW) اختلاف معنی‌داری با شاهد ندارد. لذا با توجه به محدودیت منابع آب شیرین، تیمار اخیر به عنوان منبع مناسب برای آبیاری گیاه خرفه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sea water and underground water mixing regimes on morphological and biochemical properties of purslane medicinal plant (Portulaca oleracea L.)

نویسندگان [English]

  • Saber Jamali 1
  • Hanieh mesri 2
  • mohamad ali gholami sefidkohi 3
  • Mojtaba Khoshravesh 4
1 Water Science and Engineering Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad (FUM),, Mashhad, Iran.
2 PhD student, Department of Water Science and Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
3 Water Engineering Department ,Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
4 Associate Professor. Department of Water Engineering. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

In order to investigate the effect of mixing sea and underground water on the morphological and biochemical properties of the purslane medicinal plant, an experiment was conducted in the form of a completely randomized design with three replications in the research greenhouse of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The water source treatments included full groundwater (GW100-SW0) as a control, mixing 50% seawater and groundwater (GW50-SW50), half between seawater and groundwater (0.5-GW-SW), and one-half between seawater and Groundwater was (1-GW-SW). The results showed that the use of these water resources at the level of 1% was significant on the fresh and dry weight of root and shoot, height, total chlorophyll, vitamin C and total soluble sugar. Also, these treatments were significant on the amount of chlorophyll a and b, carotenoid and proline at the probability level of 5%. The highest amount of shoot fresh weight, root fresh weight, height and vitamin C were respectively in the control treatment with 61.5 grams, 47.5 grams, 33.2 cm and 74.6 mg per 100 grams of sample fresh weight. The findings show that in most traits, the treatment (0.5-GW-SW) has no significant difference with the control. Therefore, considering the limitation of fresh water sources, the latter treatment is suggested as a suitable source for watering purslane.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proline
  • irrigation frequency
  • chlorophyll
  • total soluble sugar
  • vitamin C