تحلیل خصوصیات باد در شب و روز و تأثیر آن بر عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این مطالعه به منظور تعیین اثرات سرعت­های مختلف باد در ساعات شب و روز بر عملکرد پنج نوع آبپاش ضربه­ای طی دوره رشد گیاهان، با استفاده از مدل­های سری زمانی به پیش­بینی مقادیر سرعت باد سه سال پیش رو در منطقه تبریز پرداخته شد و مدل ARIMA(2,0,0)(0,1,1)24 برای هر دو سری داده­های سرعت باد روز و شب مناسب تشخیص داده شد. در گام بعدی با استفاده از الگوهای توزیع حاصل از آزمایش­های مزرعه­ای انجام یافته برای آبپاش­های IRRILINE IR30، VYR 35 و RAINBIRD-40B و با لحاظ تأثیر همپوشانی آن­ها در آرایش­ها و ابعاد مختلف شبکه قرارگیری آبپاش­ها، یکنواختی پخش آب در سه کلاس سرعت باد ( 2-0، 4-2 و بیش از 4 متر بر ثانیه) طی دوره رشد گیاه مورد بررسی قرار گرفت. بعلاوه شبیه­سازی الگوهای توزیع آب دو نوع آبپاش RC 130H MEGA و VYR 70 نیز با اجرای برنامه Ador-Sprinkler برای سرعت­های مختلف باد و انواع آرایش آبپاش­ها به انجام رسید. بر اساس نتایج، بین سرعت­های باد روز و شب در فصل بهار اختلاف نسبتاً قابل توجهی وجود داشت اما در فصل تابستان این اختلاف قابل ملاحظه نبود. در طول دوره رشد، آبیاری شبانه ضریب یکنواختی پخش آبپاش­های مورد استفاده در آزمایش را به طور متوسط 46/3 درصد نسبت به آبیاری در روز افزایش داد. در مورد آبپاش­های شبیه سازی شده نیز، مقدار این افزایش به طور متوسط 84/2 درصد بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده، به طور کلی می­توان بیان نمود که آبیاری شبانه در ماه­های فصل بهار به دلیل کاهش تلفات بادبردگی و در ماه­های فصل تابستان به دلیل کاهش تلفات تبخیر نسبت به آبیاری در اوقات روز قابل توصیه می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Day and Night Time Wind Characteristics and Their Effects on the Performance of Sprinkler Irrigation Systems

نویسندگان [English]

  • Yalda Seraj Rezaei 1
  • Reza Delirhasannia 2
1 MS.c, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz., Tabriz., Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz., Tabriz., Iran
چکیده [English]

In this study in order to investigate the effects of wind speed in the day and night time on the performance of five impact sprinklers in the growth season, the wind speed values were forecasted for three years ahead in Tabriz region using time series models and ARIMA(2,0,0)(0,1,1)24 was detected as the appropriate model for both day and night time wind speed series. In the next step the water distribution patterns of three experimental sprinklers of IRRILINE IR30, VYR 35 and RAINBIRD 40B were overlapped in various shapes and spacing and water application uniformities were evaluated for each case and three different classes of wind speed (0-2, 2-4 and > 4 ms-1) during growth season. Additionally, to simulate distribution patterns and coefficients of uniformity of two more sprinklers of MEGA RC 130H and VYR 70, Ador-Sprinkler software was applied in the different wind speeds and sprinklers spacing. The results showed that the difference between day and night time wind speeds is relatively significant in the spring months, while that is almost negligible in the summer. Generally, in the growth season, night time irrigation improves application uniformity up to 3.46% for experimental sprinklers in comparison with day time irrigation. For simulated sprinklers this value was calculated 2.84%, averagely. Regarding to the obtained results it can be stated that night time irrigation practice in the spring and summer months is recommended due to lower wind drift values and lower evaporation losses, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coefficient of uniformity
  • Distribution pattern
  • impact sprinkler
  • time series
  • wind speed
بزانه، م. ‌1390. تعیین آرایش بهینه و یکنواختی پخش آبپاش­ها با کاربرد آبپاش­های ضربه­ای تحت شرایط مختلف باد. پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
کانونی، ا. و هادی­زاده، م. 1386. بررسی اثرات باد بر یکنواختی الگوی پاشش آبپاش VYR 155 در آبیاری بارانی. مجموعه مقالات اولین سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار، کرج، صص582-569.
Anonymous. 2004. ASAE S330.1: Procedure for sprinkler distribution testing for research purpose. Standard ASAE (pp: 845-848), St. Joseph, MI., USA.
Anonymous. 2009. ISO 8026: Agricultural irrigation equipment - sprayers - general requirements and test methods, Standard ISO, Geneva, Austria., 15 p.
Box,G. and Cox,D. 1964. Analysis of transformation. Journal of Royal Statistical Society, 26: 211-252.
Box,G. and Jenkins,G. 1976. Time series analysis: forecasting and control, 2nd edition. Holden-Day, San Francisco, CA, USA, 784 p.
Carrion,P., Tarjuelo,J.M. and Montero,J. 2001. SIRIAS: a simulation model for sprinkler irrigation I: description of model, Irrigation Science, 20: 73–84.
Clark,G.A., Srinivas,K., Rogers,D.H., Stratton,R. and Martin,V.L. 2003. Measured and simulated uniformity of low drift nozzle sprinkler. Transactions of ASAE, 46(2): 321-330.
Christiansen,J.E., 1942. Irrigation by sprinkling. California agricultural experiment station bulletin 670, University of California, Berkeley, CA, USA. 124 p.
Dechmi,F., Playan,E., Cavero,J., Martı´nez-Cob,A. and Faci,J.M. 2004 a. A coupled crop and solid-set sprinkler simulation model: I. Model development. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 130 (6): 499–510.
Dechmi,F., Playan,E., Cavero,J., Martinez-Cob,A. and Faci,J.M. 2004 b. A coupled crop and solid-set sprinkler simulation model: II. Model application Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 130 (6): 511–519.
Granier,J., Molle,B. and Deumier,J.M. 2003. IRRIPARC-Part 1: Modeling spatial water distribution under a sprinkler in windy conditions – Utilization of the IRRIPARC methodology in 3 regions. Proceeding European Regional Conference of The International Commission on Irrigation and Drainage, Montpellier, France: 14-19.
Han,S., Evens,R.G. and Kroeger,M.W. 1994. Sprinkler distribution pattern in windy condition. Transactions of ASAE, 37(5): 1481-1489.
Keller,J. and Bliesner, R.D. 1990. Sprinkle and trickle irrigation. Van nostrand reinhold, New York, NY, USA. 652 p.
Kincaid,D.C. 1996. Spray drop kinetic energy from irrigation sprinklers. Transactions of ASAE, 39: 847-853.
Kincaid,D.C., Solomon,K.H. and Oliphant,J.C. 1996. Drop size distribution for irrigation sprinklers. Transactions of ASAE, 39: 839-845.
Kohl,K.D., Kolh,R.A. and De Boer,D.W. 1987. Measurement of low pressure sprinkler evaporation loss. Transactions of ASAE, 30: 1071-1074.
Le Gat,Y. and Molle, B. 2000 a. Model of water application under pivot sprinkler. I: Theoretical Grounds. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 126(6): 343-347.
Le Gat,Y. and Molle,B. 2000 b. Model of water application under pivot sprinkler. II: Calibration and results. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 126(6): 348-354.
Moazed,H., Boroomand Nasab,S., Naseri,A. and Albaji, M. 2010. Effects of climatic and hydraulic parameters on water uniformity coefficient in solid set Systems. Journal of Applied Sciences, 10(16): 1792-1798.
Pair,C.H. 1968. Water distribution under sprinkler irrigation. Transactions of ASAE, 11(5): 648-651.
Playan,E., Garrido,S., Faci,J.M. and Gallan,A. 2004. Characterizing pivot sprinklers using an experimental irrigation machine. Agricultural Water Management, 70: 177-199.
Playan,E., Salvador,R., Faci,J.M., Zapata,N., Martinez-cob,A. and Sanchez,I. 2005. Day and night evaporation losses in solid-sets and moving laterals. Agricultural Water Management, 76: 139-159.
Richards,P.J. and Weatherhead,E.K. 1993. Prediction of raingun application patterns in windy conditions. Journal of Agricultural Engineering Researches, 54(4): 281–291.
Sanchez,I., Zapata,N., Faci,J.M. and Martinez-Cob,A. 2011. The spatial variability of the wind in a sprinkler irrigated district: Implications for irrigation management. Agricultural water management, 109: 65-76.
Seginer,I. 1969. Wind variation and sprinkler water distribution. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 95(2): 261-274.
Seginer,I., Kantz,D. and Nir,D. 1991 a. Disortation by wind of distribution patterns of sprinklers. Agricultural Water Management, 19: 341-359.
Seginer,I., Nir,D. and Von Bernuth,D. 1991 b. Simulation of wind distorted sprinkler patterns. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 117 (2): 285–306.
Tarjuelo,J.M., Montero,J., Valiente,M., Honrubia,F.T. and Ortiz,J. 1999 a. Irrigation uniformity with medium size sprinklers part I: characterization of water distribution in no-wind conditions, Transactions of ASAE, 42(3): 665-676.
Tarjuelo,J.M., Montero,J., Valiente,M., Honrubia,F.T. and Ortiz,J. 1999 b. Irrigation uniformity with medium size sprinklers part II: influence of wind and other factors on water distribution, Transaction of ASAE, 42(3): 677-690.
Tarjuelo,J.M., Ortega,J.F., Montero,J., and De Juan,J.A. 2000. Modeling evaporation and drift losses in irrigation with medium size impact sprinklers under semi-arid conditions. Agricultural Water Management, 43: 263-284.
Thomas,H.A. and Fiering,M.B., 1962. Mathematical synthesis of stream flow sequences for the analysis of river basins by simulation. In: Design of Water Resources, (Edited by Maass,A., Hufschmidt,M.M., Dorfman,R., Thomas,H.A., Marglin,S.A. and Fair,G.M.), Harvard University Press, Cambridge, MA, USA, 493 p.
Trimmer,W.L. 1987. Sprinkler evaporation loss equation. Jourbal of Irrigation abd Drainage Engineering, ASCE, 113(4): 616-620.
Yacoubi,S., Zayani,K., Zapata,N., Zairi,A., Slatni,A., Salvador,R. and Playan,E. 2010. Day and night time sprinkler irrigated tomato: Irrigation performance and crop yield. Biosystems Engineering, 107: 25-35.
Yazar.A. 1984. Evaporation and wind drift losses from sprinkler irrigation system under various operating conditions. Agricultural Water Management, 8: 439-449.
Yevjevich,V. 1972. Stochastic process in hydrology. Water Resources Publications, Fort Collin, CO, USA, 276 p.
Zapata,N., Playan,E., Martinez-Cob,A., Sanchez,I., Faci,J.M. and Lecina,S. 2007. From on-farm solid-set sprinkler irrigation design to collective irrigation network design in windy areas. Agricultural Water Management, 87: 87-99.