تأثیر آب مغناطیسی و نوع زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر مولفه‌های رشد لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

استفاده از زئولیت و آب مغناطیسی می‌تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از کودهای شیمیایی باشد. در تحقیق حاضر به مطالعه تأثیر این دو عامل بر شاخص‌های رشد لوبیا پرداخته شده است. این تحقیق در سال  1392 در گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل با شش تیمار (نوع آب به دو صورت معمولی و مغناطیسی شده و زئولیت در سه نوع بدون زئولیت، کلسیک و پتاسیک) در 6 تکرار و مجموعاً 36 گلدان اجرا شد. نتایج نشان داد که استفاده از آب مغناطیسی تأثیر منفی معنی‌داری بر زمان سبز شدن، طول ریشه، وزن تر ریشه و ارتفاع گیاه دارد. استفاده از زئولیت تأثیر مثبت معنی‌داری بر مولفه‌های طول برگ، شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک برگ دارد. همچنین اثر متقابل نوع آب و زئولیت تأثیر معنی‌دار بر طول ریشه، ارتفاع گیاه و وزن خشک برگ نشان داد. در بین زئولیت‌های مورد استفاده، زئولیت کلسیکی با افزایش طول برگ، شاخص سطح برگ، وزن تر برگ و وزن خشک برگ به ترتیب 20/1، 45/1، 56/1 و 32/1 برابر نسبت به تیمار شاهد کارایی بهتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Of magnetic Water And Natural Clinoptilolite Zeolite On Growth Of Green Bean (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ahmadee 1
  • Abbas Khashei Siuki 2
  • Ali Shahidi 2
1 M.Sc student Irrigation and Drainage, College of Agriculture, University of Birjand.., Birjand., Iran
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, College of Agriculture, University of Birjand., Birjand., Iran
چکیده [English]

Using zeolite and magnetic water can be a good alternative to reduce use of chemical fertilizers. In this study investigated the effect of these two factors was investigated the growth of green bean. This research was conducted in Birjand Agricultural Research greenhouse in 1392. This study was performed in factorial experiment based on completely randomized design with 6 treatment (Water treatment in two types; non-magnetically and magnetically and zeolite treatment in three levels; potassic, calcic and without zeolite) and 6 replicates and a total of 36 pots. Results showed a significant negative effect on the use of magnetic water during emergence, root length, root fresh weight and plant height. Using of Zeolites have a positive effect on leaf length, leaf area index and leaf dry weight. The interaction between water and zeolite showed a significant effect on root length, plant heigth and leaf dry weight. calcic zeolite increasing leaf length, leaf area index, leaf fresh weight and leaf dry weight, respectively, 1.20, 1.45, 1.56 and 1.32 compared to the control treatment to show a better performance among others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic water
  • Zeolite
  • Green beans
  • emergence
  • growth
آرمند پیشه، ا.، ایران‌نژاد، ح.، اله‌‌دادی، ا.، امیری، ر و کلیایی، ا. 1388. اثر کاربرد زئولیت بر جوانه‌زنی و قدرت رویش بذور کلزا تحت تنش خشکی. فصلنامه علمی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، دوره1، شماره 1. صص 62-54.
احمدی، م.، خاشعی سیوکی، ع و باقری مقدم، م. 1392. ارزیابی تأثیر زئولیت پتاسیک بر زمان و درصد سبز شدن زیره سبز. همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دوره 12ام.
خاشعی سیوکی، ع.، کوچک‌زاده، م و شهابی‌فر، م. 1387. تأثیر کابرد زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت و رطوبت خاک بر اجزای عملکرد ذرت. مجله پژوهش‌های خاک (علوم آب و خاک)، جلد 22، شماره 2. صص 241-235.
رنجبر، غ.، روستا، م. ج و چراغی، س. ع. م. 1391. بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص‌های رشد گندم در شرایط شور. مجله پژوهش آب در کشاورز، ب، جلد 26، شماره 3. صص 274-263.
غلامحسینی، م.، آقاعلیخانی، م و ملکوتی، م. 1387. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه‌ کلزای پاییزه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره چهل و پنجم (ب). صص 548-537.
کاظمی، ح. 1383. مقدمه‌ای بر زئولیت‌ها، کانی‌های سحرآمیز . انتشارات بهشت. 130 صفحه.
کیانی، ع. 1386. آب مغناطیسی، پدیده‌ای نو در ارتقا بهره‌وری آب، ماهنامه زیتون، شماره 183. صص 5-1.
مدنی، ح.، فرهادی. ا.، پازکی، ع و چنگیزی، م. 1388. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اراک. مجله یافته‌های نوین کشاورزی، سال سوم، شماره 4. صص 391-379.
Belyavskaya, N. A. 2004. Biological effects due to weak magnetic field on plants. Advances in Space Research. 34 (7): 1566–1574
Danilov, V., Bas, T. Eltez, M., and Rizakulyeva, A.1994. Artificial magnetic field effects on yield and quality of tomatoes. Acta Horticulturae. 366: 279-285.
Esitken, A. and Turan, M. 2004. Altering magnetic field effects and plant nutrient element composition of strawberry. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B , Soil & Plant Science. 54:135-139.
Fehr. W.R., and Caviness, C.E. 1980. Stage of soybean development. Iowa State University. Agriculture and Home Economics Experiment Station. Iowa State University. Special Report. No.80. 11 p.
Ghosh, P. K., Ajay, K. K., Bandyopadhyay, M. C., Manna, K. G., Mandal, A. K., and Hati, K. M. 2004. Comprative effectivence of cattle manure, poultry manure, phosphocompost and fertilizer- NPK onthree cropping system in vertisols of semi- arid tropics. П . Dry matter yield, nodulation, chlorophyllcontent and enzyme activity. Bioresource Technology. 95: 85- 93.
Line I.J., and Yotvat, J. 1990. Exposure of irrigation and drinking water to magnetic field with controlled power and direction, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 83:525-526.
Maheshwari B.L., and Grewal, H.S. 2009. Magnetic treatment of irrigation water: Its effects on vegetable crop yield and water productivity. Agricultural Water Management 96:1229-1236.
Turker, M., Temirci, C. Battal, P., and Erez, M. E. 2007. The effects of an artificial and static magnetic field on plant growth, chlorophyll and phytohormone levels in maize and sunflower plants. Phyton Ann. Rei Bot. 46, 271–284.