ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

روش­های آبیاری قطره­ای به لحاظ راندمان بالا در توزیع، یک راه­حل مناسب برای استفاده بهینه از منابع آب می­باشند. اگر بدون توجه به کیفیت اجرای این سامانه­ها سعی در گسترش کمی آن­ها شود، قادر به ارائه فواید اسمی خود نمی­شوند. به­منظور پی بردن به نقاط ضعف و قدرت این سامانه­ها لازم است عوامل مؤثر در ارزیابی آن­ها اندازه­گیری گردد. در پژوهش حاضر با پایش سیستم اجرا شده در باغ پرتقال و هلو شهرستان کردکوی واقع در استان گلستان به ارائه شاخص­ها و توصیه­های فنی مورد نیاز در طراحی، بهره­برداری و نگهداری یک سامانه آبیاری قطره­ای زیرسطحی اقدام شد. پایش مزرعه­ای سیستم اجرا شده شامل پارامترهای کیفیت آب، بافت و کیفیت خاک، میزان گرفتگی قطره­چکان­ها و یکنواختی پخش آب، پروفیل رطوبتی خاک، توزیع ریشه، عمق نصب، فاصله قطره­چکان­ها از یکدیگر و تنه درختان بود. با توجه به نتایج به­دست آمده از بررسی پارامترهای ضریب تغییرات دبی(Vqs)، ضریب یکنواختی آماری (Us)، ضریب تغییرات عملکرد قطره­چکان­ها (Vpf) در این سیستم که به ترتیب 25 ،74 ، 20درصد محاسبه شدند، سیستم مذکور وضعیت ضعیفی دارد. نتیجه­گیری می شود که یکنواختی پخش پایین ناشی از عدم تنظیم فشار، ضعف طراحی، نوسانات غیر مجاز فشار سامانه می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Evaluation of the Hydraulic Performance of Subsurface Drip Irrigation system

نویسندگان [English]

  • Roghiyeh Bagheri 1
  • Mousa Hesam 2
  • Ali Reza Kiani 3
  • Abotaleb Hezarjaribi 4
1 MSc student Department of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources., Gorgan., Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.Gorgan., Iran
3 Associate Prof., Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center., Gorgan., Iran
4 Associate Prof., Dept. of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources., Gorgan., Iran
چکیده [English]

Drip irrigation methods in terms of the potential for a solution ideally suited for use in high efficiency distribution of water resources are optimized. If the system is running, regardless of the quality of some of them tride to be not be able to provide benefits to its nominal. In order to understand the strngths and weaknesses of system is required factors in their assessment of the size of. Farm monitoring system included parameters of water quality, soil quality, texture, and uniformity of emitters clogging water distribution, instsllation depth, distance from each other , and the trunk was emitters. The results show acceptable uniformity coefficient and coefficient of variation of discharge rates at discharge were classified as unacceptable. According to the results obtained from the coefficient of variation of flow parameters (Vqs), statistical uniformity coefficient (Us), The coefficient of variation of the dropper(Vpf) in the system of 25,74,22 Percent were calculated, showing system pressure fluctuations is unauthorized. It is concluded that a lack of uniformity at low pressure, poor design, system pressure fluctuations is unauthorized

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressurized irrigation
  • Uniformly distributed
  • Clogging of emitters
ابراهیم­پور،م. 1390. بررسی و ارزیابی فنی سامانه­های آبیاری قطره­ای اجرا شده در استان کردستان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان.
 زمانیان،م.، فتاحی،ر.، برومند نسب،س.، شامحمدی،ش و پروانک،ک. 1391. ارزیابی عملکرد سامانه­های خرد آبیاری در شرایط مختلف آب و هوایی ایران. مجموعه مقالات چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج. 17 مهر 1391. ص 225.
کوهی،ن.، دهقانی­سانیج،ح. 1391 . بررسی مدیریت بهره­برداری در
سامانه­های اجرا شده آبیاری زیرسطحی در باغات پسته استان کرمان. مجموعه مقالات چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج. 17 مهر 1391. ص14.
Acar,B., Topak,R and Mikailsoy,F. 2009. Effect of applied water and   discharge rate on wetted soil volum in loam or clay-loam soil from an irrigated trickle source. Afican Journal of Agricultural Research, 4(1):301-303.
Al-jamal,M.S., Ball,S.,  Sammis.T.W.      2001. Comparison of Sprinkler, trickle and furrow irrigation efficiencies for onion production. Water Management 46(3):253-266.
Heard,J.W and  Porker,M.J., Armstrong,D.P., Finger, L.,Ho,C.K.M., Wales,W.J., Malcolm,B. 2012. The economics of subsurface drip irrigation on perenninal oasture and fodder production in Australia. Agriculture Water Management, Vol.109,PP.11-23.
Zhang,H., Chi,D., Wang,O., Fang,J and Fang,X. 2011. Yield and quality response of cucumber to irrigation and nitrogen fertilization under subsurface drip irrigation in solar greenhouse. Agriculture Sciences in chaina, Vol. 10(6), PP. 921-930.
Umara,B.G., Audu, I and Basher,A.U. 2011. Performance evaluation of bamboo (Oxytenthera abyssinica) low – cost micro irrigation lateral system. Arpn Journal of Engineering and Applied Sciences. 6(5):69-73.
Yingduo,Y., Shihong,G.,Di,X., Jiandong,W., and Xiaopeng,M. 2010. Effects of Treflan injection on Winter Wheat growth and root clogging of subsurface drippers. Agriculture Water Management , Vol.97,P.P.723-730.