کاربرد پساب در آبیاری زراعت ذرت با استفاده از سیستم‌های آبیاری شیاری و قطره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، بخش مهندسی آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

فاضلاب شهری از جمله منابع آب غیرمتعارف است که امکان استفاده از آن در آبیاری محصولات کشاورزی حائز اهمیت است. کاربرد این منابع آبی با روش­های آبیاری قطره­ای زیرسطحی به علت توجه به مسایل زیست محیطی بیش­تر توصیه شده است. در این تحقیق کاربرد فاضلاب تصفیه شده شهری توسط دو سیستم آبیاری شیاری و قطره­ای بر شاخص­های رشد و عملکرد ذرت­دانه­ای مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش که به­صورت کرت­های خرد شده و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، 4 تیمار (1T= آبیاری شیاری با آب چاه، 2T= آبیاری شیاری با پساب، 3T= آبیاری
قطره­ای با آب چاه و 4T= آبیاری قطره­ای با پساب) و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جوپار کرمان در دو سال زراعی 1389 و 1390 مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد کاربرد پساب منجر به کاهش pH و افزایش آهن، روی و EC خاک مورد مطالعه شد. هم­چنین کاربرد پساب در سیستم آبیاری قطره­ای منجر به افزایش معنی‌دار عملکرد، کارایی مصرف آب، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بلال نسبت به سایر تیمارها شده است. به‌طوری­که بیش­ترین مقادیر صفات مزبور که در تیمار 4T به­دست آمدند، به­ترتیب 2/11 کیلوگرم در هکتار، 44/1 کیلوگرم بر مترمکعب، 87/303 گرم و 49 عدد اندازه­گیری گردید. میزان صرفه­جویی آب در سیستم آبیاری قطره­ای نسبت به شیاری در حدود 2100 مترمکعب در هکتار بود، لذا سیستم آبیاری قطره­ای ضمن افزایش عملکرد می­تواند در کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از عناصر موجود در آب مؤثر باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Municipal Wastewater in Irrigation of Corn under Furrow and Drip Irrigation Systems

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghanisanij 1
  • Mohammad Zounemat-Kermani 2
  • Rasoul Asadi 3
1 Associate Professor, Irrigation and Drainage Discipline, Agricultural Engineering Research Institute (AERI)., Karaj., Iran
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Shahid-Bahonar University of Kerman., Kerman., Iran
3 Member of Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University Kerman Branch., Kerman., Iran
چکیده [English]

Municipal wastewater is marginal quality water and using this for irrigation can an important consideration with its disposal is being planned in arid and semi-arid region. Therefore, in order to investigate the effect of furrow and drip irrigation systems on yield, yield components and water use efficiency of corn with using municipal wastewater, a field experiment was carried out during 2012 growing season at experimental farm of Jopar Agriculture Research in Kerman province. The treatments were laid out in split plot a Randomized Complete Block Design (RCBD) design with three replications. The treatments were comprised of four different irrigation, including, T1: furrow irrigation for groundwater, T2: furrow irrigation for wastewater, T3: drip irrigation for groundwater and T4: drip irrigation for wastewater. The results showed, using wastewater led to reduced pH and increase Fe, Zn and Ec. Also In comparison with drip irrigation, furrow irrigation caused parsimony of water usage equal 2100 m3 ha-1, Also the maximum of yield, water use efficiency, 1000-grain weight and number of seeds in a row content observed in drip irrigation for wastewater treatment about 11.23 kg/h, 1.44 kh/m3, 303.78 gr and 49 respectively, but number of rows of seed increase in drip irrigation for groundwater. Therefore, due to the problem of water supply to plant species in the arid and semi-arid regions, nutrient present in wastewater using this, can have a significant role in the stability of plants, reducing costs of irrigation and fertilizers and reduce environmental pollution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Groundwater
  • Furrow irrigation
  • Drip Irrigation
  • Corn
رضوانی­مقدم،پ و میرزایی،م. 1388. تأثیر نسبت­های مختلف آب چاه با فاضلاب تصفیه شده بر خصوصیات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سرگوم و ارزن. مجله پژوهش­های زراعی ایرن. 1: 63-77.
کریمی،م و گرمکچی،ا. 1387. بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری ذرت دانه­ای در کشت یک و دو ردیفه در سیستم آبیاری قطره­ای. مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی.
ملکیان،ر.، حیدرپور،م.، مصطفی­زاده،ب و عابدی،ج. 1387. تأثیر آبیاری سطحی و زیرسطحی با پساب تصفیه شده بر خصوصیات چمن. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 4: 16-27.
نجفی،پ.، موسوی،ف و فیضی،م. 1384. بررسی اثر کاربرد پساب فاضلاب تصفیه شده شهری در روش­های مختلف آبیاری سیب­زمینی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 1: 227-237.
Allen,R., Pereira,L., Raes,D and Smith,M. 1998. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO-56. FAO, Rome, Italy. 11-27.
Basal,H., Dagdelen,N., Unay,A and Yilmaz,E. 2009. Effects of deficit drip irrigation ratios on Cotton (Gossypium Hirsutum) yield and fiber quality. Journal of Agronomy and Crop Science. 159: 19–29.
Cakir,R. 2004. Effect of water stress at different development stages on vegetative and reproductive growth of corn. Journal of Field Crops. 89: 1-16.
Esmaeili,Y., Ghanbari,A., Babaeian,M and Tavassoli,A. 2011. Influence of organic and inorganic fertilizers and wastewater irrigation on yield and quality traits of corn. Journal of Agricultural and Environment. 4: 658-666.
Jahantigh,M. 2008. Impact of recycled wastewater irrigation on soil chemical properties in an arid region. Pakistanian Journal of Biological Sciences. 11: 2264-2268.
Khai,N., Tuan,P., Vinh,C and Oborn,I. 2008. Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri periurban agricultural systems. Journal of Science, Earth Sciences. 24: 87-95.
Mojiri,A. 2011. Effects of municipal wastewater on physical and chemical properties of saline soil. Journal of Biology, Environment Science. 14: 71-76.
Najafi,P and Nasr,S. 2009. Comparison effects of wastewater on soil chemical properties in three irrigation methods. Research on Crops. 10: 277-280.
Oron,G., Demalach,Y., Hoffman,Z and Manor,Y. 1992. Effect of effluent quality and application method on agricultural productivity and environmental control. Journal of Water Science Technology. 26: 1593-1601.
Qadir,M., Sharma,B., Bruggeman,A., Choukr-Allah,R. and Karajeh,F. 2007. Nonconventional water resources and opportunities for water augmentation to achieve food security in water scarce countries. Journal of Agricultural Water Management. 8: 2–22.
Shakarami,G and Rafiee,M. 2009. Response of corn to planting pattern and density in Iran. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environment. 5: 69-73.