بررسی مشکلات مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه زارعین شهرستان فلاورجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی مسائل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در شهرستان فلاورجان واقع در استان اصفهان است. روش تحقیق این مقاله از نوع پیمایشی می‌باشد، برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و پایایی مقیاس اصلی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت(7/0<). هم­چنین اعتبار پرسشنامه نیز توسط اساتید و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کشاورزان شهرستان فلاورجان تشکیل می‌دهد(20156 نفر )، که با استفاده از روش نمونه‌گیری
طبقه‌ای- تصادفی، حجم نمونه به تعداد 205 نفر، انتخاب گردید. نتایج حاصل از همبستگی نشان داد که بین مهم­ترین مشکلات مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان با متغیرهای استفاده از منابع اطلاعاتی، میزان دسترسی به آب، متوسط فاصله منبع آب تا مزرعه، میزان دانش کشاورزان نسبت به فناوری‌های نوین مدیریت آب، میزان به­کارگیری فناوری‌های مدیریت آب توسط کشاورزان، نگرش کشاورزان نسبت به آبیاری تحت فشار، تعداد قطعات اراضی، سابقه کشاورزی و مساحت کل اراضی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farmers ' Attitude Toward Agricultural Water Management Problems in Falavarjan Area

نویسندگان [English]

  • Samira Nabiafjadi 1
  • Hossein Shabanali Fami 2
  • Ahmad Rezvanfar 3
1 Ph.D Student at Yasouj University., Yasouj., Iran
2 Associate Professor, University College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran., Tehran., Iran
3 Associate Professors, University College of Agriculture & Natural Resources University of Tehran., Tehran., Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigating farmers ' attitude toward agricultural water management problems in Falavarjan area. This study is a sort of survey studies and a questionnaire is used for collection of data and information. Questionnaire's reliability is confirmed through computing Alpha coefficient which is more than 0.70. Face validity of questionnaire is confirmed by a panel of expert judgment. Statistical population of this study is consisted of 20156 farmers; out of which 205 people are selected as sample using multi-stage sampling technique. Correlation analysis findings revealed that there are significant relationships and positive among farmers ' attitude toward agricultural water management problems and other variables such as "used of information resources", "contacts of extension agents", "attitude of impacted of irrigation systems" and " farmers' knowledge of agricultural water management technologies", "application of agricultural water management technologies" and "measurement of farm lands".

کلیدواژه‌ها [English]

  • problems
  • Management
  • Attitude
  • Falavarjan
اکرمی،م. 1375. چگونگی مشارکت زارعین در مدیریت آبیاری. مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی. صص 3-14.
بقائی،م.، چیذری،م.، فعلی،س.، بقائی،م. 1387. بررسی نگرش روستائیان حوضه آبخیز زرچشمه هونجان نسبت به مشارکت در طرح‌های آبخیزداری و سنجش مسائل و مشکلات آن­ها. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. تبریز. 23-25 مهرماه 1387.دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز.
پورزند،ا. 1378. پیشینه و وضع موجود تشکل‌های مصرف کنندگان آب و تجربه عملی ایجاد تشکل‌های قانونی در شبکه آبیاری قزوین. اولین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری. کمیته ملی آبیاری و زهکشی. تهران.
جورابلو،م. گلینی،ح. 1385. نقش آموزش و ترویج در مدیریت مصرف آب کشاورزی دشت گرمسار. اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی.
حیدریان،ا. 1384. انتقال مدیریت آبیاری: چرا و چگونه؟. چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی (اصول و روش‌های کاربردی). کمیته ملی آبیاری و زهکشی. تهران.
ضرغامی،م.1383. مدیریت بهم پیوسته منابع آب و معیارهای حاکم در ایران. کمیته علمی آب و محیط زیست.( مجله علمی-استراتژیک زیرساخت).کارگاه تخصصی اولین کنفرانس مدیریت آب ایران.
کلانتری، خلیل.1382. پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات
 اجتماعی – اقتصادی ، نشر شریف. تهران.
مصطفی­زاده،ب.، موسوی،ف.  1375 . آبیاری سطحی: تئوری و عمل (ترجمه). انتشارات فرهنگ جامع. 496 ص.
مقدمی،ز.، میری کرم،ف.، نجاتیان،ش. 1388. بررسی مشکلات فرهنگی و اجتماعی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در ایران. اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی. شیراز. 7-8 بهمن ماه 1388.
Serunkuuma,D. Ochom,N and Ainembabazi,H. 2004. Collective action in canal irrigation systema management: the case of Doho Rice scheme in Uganda. IFPRI eastern Africa food policy network, network Report 9, Kampala, Uganda: IFPRI, April 2004. Retrieved Aprill 27, 2006, from the word wide web.http://www.ifpri.org/2020/nw/nwpapers/dohabr200306.pdf
Izuno, F.T 2002. Principles of On-Farm Water Management. University of Florida.IFAS EXTENSION. July, 2002. Visit the EDIS Web Site at : http://edis.ifas.ufl.edu /pdffiles/AE/AE09900.pdf
Stringham,G.E and Keller,J. Proc. 1979. Surge flow for automatic irrigation. Presented at the July. 1979, ASCE Irrig. and Drain. Div. Special conference, held at Albuquerque. N. M. pp. 132-142.
Water for Food Team.(2006).water management and agricultural trade. Agricultural and rural development  NOTES. ISSUE 5 FEBRUARY 2006.Visit the Web Site at:http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/Notes_Issue5_web.pdf