بررسی تاثیر شدت‎های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه شیمی دانشکده علوم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کمبود آب و بهره‎برداری بیش‎از حد از مخازن زیر‎زمینی منجر به کاهش کمی و کیفی آب شده است. با توجه به افزایش کارایی آب مغناطیس‌شده، مبنی‎بر تاثیر مثبت روی گیاهان، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر شدت‎های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد گیاه تربچه در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 به صورت طرح کاملا تصادفی یک فاکتوریل با هفت تیمار و در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آب معمولی به‌عنوان شاهد، آب مغناطیسی با شدت‎های 633/0، 367/0 و 12/0 تسلا و شدت جریان عبوری آب با دو فرکانس 50 و 30 هرتز انجام شد. نتایج نشان داد که آب مغناطیسی با شدت 633/0 تسلا و با فرکانس 50 هرتز را می‎توان به‎عنوان تیمار برتر انتخاب کرد زیرا باعث افزایش %48 در وزن تر اندام هوایی، %42 در وزن خشک اندام هوایی، %53 در وزن تر غده، %35 در وزن خشک غده، %46 در حجم غده، %50 در محیط غده و %18 در کلروفیل a در سطح %5 نسبت به تیمار شاهد شده است. به طور کلی نتایج نشان داد که آب مغناطیسی اثرات معنی‌دار و مثبتی بر فاکتورهای مورد مطالعه داشته است، همچنین تغییر در شدت میدان مغناطیسی نیز می‌تواند تاثیرات متفاوتی برجای بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of different magnetized water intensities on quantitative and qualitative yield of radish

نویسندگان [English]

  • masumeh Metanat 1
  • hossien baenejad 2
  • mostafa Gholizadeh 3
  • morteza goldani 4
1 M.Sc Student Irrigation And Drainage Engineering Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor Department of Water Engineering Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor Department of Chemistry Faculty Of Science, Ferdowsi University of Mshhad
4 Associate Professor Department of Agronomy And Plant Breeding Faculty of Agriculture,Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Water shortages and over-exploitation of underground reservoirs have led to a reduction in water quality and quantity. Due to the increased efficiency of magnetized water based on the positive effects on plants, the present study was conducted to investigate the effect of various intensity magnetized water on radish plants yield in a research greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad in 2017 as a completely randomized design a factorial with seven Treatments and three replications was performed. Treatments included ordinary water as control, magnetized water with intensities of 0.633, 0.367 and 0.12 Tesla, and two frequencies of 50 and 30 Hz. The results showed that magnetized water with an intensity of 0.633 Tesla and a frequency of 50 Hz could be selected as superior treatment because it increased 48% in shoot fresh weight, 42% in shoot dry weight, 53% in fresh weight tuber, 35% in dry weight of tuber, 46% in tuber mass, 50% in tuber circumference and 18% in chlorophyll a in 5% level compared to treatment. In general, the results showed that magnetized water had a significant and positive effect on the factors studied, as well as changes in the intensity of the magnetizad field could have different effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetized Water
  • Frequency
  • Tesla
  • Chlorophyll
  • Water Deficit
احمدی،م.، قاسم‎نژاد،ع.، صادقی ماهونک،ع.، رضایی اصل،ع.، 1393. اثر آب مغناطیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد استویا Stevia rebaudiana Bertoni. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک، همدان دانشکده شهید مفتح
بانژاد،ح.، مکاری قهرودی،ا.، اثنی عشری،م.، لیاقت،ع.، 1392. بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان.، نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 2. 7: 183-187.
خوش‎روش،م.، امامی قرا،ف.، میرناصری،م. ۱۳۹۴. اثر آب شور مغناطیسی شده بر یون کلر خاک در آبیاری قطره‌ای، کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، دبیرخانه دائمی کنفرانس، محیط زیست و گردشگری، تبریز، ایران.
رجایی،س.، عظیمی نیا،ش. ۱۳۹۳. آبیاری مغناطیسی تحولی نوین در بهینه­سازی آب‌های مصرفی بخش کشاورزی. اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه، شبکه محیط زیست استان مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، اراک، ایران.
عبدالصالحی،ا.، بانژاد،ح.، زارع ابیانه،ح.، هاشمی،م.، مرادی،م.ح. 1387. استفاده از میدان مغناطیسی با هدف جلوگیری از گرفتگی قطره­چکان‌ها در سیستم آبیاری تحت فشار به منظور ارتقا بهره‌وری و مدیریت تخصص بهینه منابع آب، دومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، اهواز.، ایران.
قدمی فیروزآبادی،ع.، خوش‎روش،م.، شیرازی،پ و زارع ابیانه،ح. 1395. اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم­آبیاری و شوری آب. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 30 . 1. 132-143
مهرابی،م.، حمزه،س. 1393. بررسی اثر آب مغناطیسی بر تغییرات کیفی آب آبیاری و عملکرد محصولات کشاورزی.، دومین همایش ملی تخصصی پژوهش‌های محیط زیست ایران. دانشکده شهید مفتح.، همدان.، ایران.
Alzubaidy,N.A. 2014. Research Article Effect Of Magnetic Treatment Of Seeds And Irrigation Water At Different Intensities In The Growth And Production Of Maize., International Journal Of Recent Scientific Research. 5. 10:1923-1925.
El Sayed,H., El Sayed,A. 2014. Impact Of Magnetic Water Irrigation For Improve The Growth, Chemical Composition And Yield Production Of Broad Bean (Vicia Faba L.) Plant., American Journal Of Experimental Agriculture. 4.4: 476-496.
El-Gizawy,A.M., Ragab,M.E., Nesreen,A.S.H., El Satar,A., Osman,I.H.  2016. Effect Of Magnetic Field Treatments On Germination Of True Potato Seeds, Seedlings Growth And Potato Tubers Characteristics., Middle East Journal Of Agriculture. 5 . 1 : 74-81
Elshokali،A.A.M., Abdelbagi,A.M. 2014. Impact Of Magnetized Water On Elements Contents In Plants Seeds., International Journal Of Scientific Research And Innovative Technology. 1. 4. 12-21
Eshaghi,Z., Gholizadeh,M. 2004. The Effect Of Magnetic Field On The Stability Of (18-Crown-6) Complexes With Potassium Ion. Talanta 64 : 558-561.
Esmaeilnezhad,E., Choi,H., Schaffie,M., Gholizadeh,M., Ranjbar,M. 2017. ,Characteristics And Applications Of Magnetized Water As A Green Technology. Journal Of Cleaner Production. 161. 908-921
Hachicha,M., Kahlaoui,B., Khamassi,N., Misle,E., Jouzdan,O. 2016. Effect Of Electromagnetic Treatment Of Saline Water On Soil And Crops., Journal Of The Saudi Society Of Agricultural Sciences., King Saud University.
Hilal,M.H., El-Fakhrani,Y.M., Mabrouk,S.S., Mohamed,A.I., Ebead,B.M. 2013. Effect Of Magnetic Treated Irrigation Water On Salt Removal From A Sandy Soil And On The Availability Of Certain Nutrients., International Journal Of Engineering And Applied Sciences. 2.2: 36-44
Hozayn,M., Abd El-Monem,A.A., Abdul Qados,A.M.S. 2011. Irrigation With Magnetized Water, A Novel Tool For Improving Crop Production In Egypt. . Fifteenth International Water Technology Conference, IWTC-15 2011, Alexandria, Egypt.
Hozayn,M., Abdul Qados,A.M.S. 2010. Irrigation With Magnetized Water Enhances Growth, Chemical Constituent And Yield Of Chickpea(Cicer Arietinum L.) Agriculture And Biology Journal Of North America. 1.4: 671-676.
Lichtenthaler,K and Welburn,A.R. 1983.,Determination of Total Carotenoids and Chlorophylls A and B of Leaf Extracts in Different Solvents. Biochemical Society Transactions. 11: 591-592.
Mc Mahon,C.A. 2009. Investigation Of The Quality Of Water Treated By Magnetic Fields., Towards The Degree Of, Bachelor Of Engineering (Environmental)., University Of Southern Queensland, Faculty Of Engineering And Surveying.
Mosin,O., Ignato,I. 2014. Basic Concepts Of Magnetic Water Treatment., European Journal Of Molecular Biotechnology. 4.2:  72-85
Racuciu,M., Creanga,D., Horga,I. 2006. Plant Growth Under Static Magnetic Field Influence., Paper Presented At The National Conference On Applied Physics, Romania.
Reina F.G., Pascual,L.A., Fundora,I.A. 2001. Influence Of A Stationary Magnetic Field On Water Relations In Lettuce Seeds. Bioelectro Magnetics. 22:596-602.
Rochalska,M., Grabowska,K.,  Ziarnik,A. 2008. Impact Of Low Frequency Magnetic Fields On Yield And Quality Of Sugar Beet., International. Agrophysics. 23: 163-174.
Szczes,A., Chibowski,E., Hozysz,L., Rafalski,P. 2011, Effects Of Static Magnetic Field On electrolyte solutions under kinetic condition, the journal of physical chetry. 115: 5449-5452.