بررسی عملکرد ذرت دانه‌ای تحت روش‌های آبیاری قطره‌ای‌ثقلی وتراوای‌ثقلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای آبیاری و زهکشی. کارشناس شرکت مهندسین مشاور توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

چکیده

در این تحقیق که با هدف گسترش فرهنگ کاهش هزینه­های غیرضروری در آبیاری (به عنوان یکی از فعالیت­های اقتصادی) انجام شد. با علم به تفاوت محدوده توسعه ریشه در دوره­های زمانی مختلف، گیاه ذرت به مقداری آبیاری شد که فقط در محدوده توسعه ریشه، آب موجود باشد بدین ترتیب دوره رشد ذرت به 4 مرحله ماهیانه تقسیم شد و با فرض عمق متفاوت ریشه، به مقداری به گیاه آب داده شد که نیاز آبی گیاه در آن عمق مورد نظر تامین شود. براساس نتایج تحقیق در هر دو روش آبیاری قطره­ای­ثقلی و تراوای­ثقلی، سطح آبیاری 100 درصد بیش­ترین تاثیر را بر دو صفت عملکرد و عملکرد به ازای آب مصرفی تیمار داشت و کم آبیاری موثر نبود. در ضمن با کاهش قطره­چکان اختصاصی گیاه، برخلاف کاهش متوسط تعداد بلال­ها و متوسط وزن آن­ها، در تیمار دو بوته به ازای هر قطره­چکان، عملکرد در واحد سطح افزایش یافت و در بین روش­های آبیاری، عملکرد آبیاری قطره­ای­ثقلی از تراوای­ثقلی، در میزان آبیاری، آبیاری­کامل نسبت به کم­آبیاری و در تعداد گیاهان اختصاصی به هر قطره­چکان، دو گیاه با هر قطره­چکان، عملکرد بیش­تری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Maize Yield Irrigated by Gravity Drip Irrigation and Gravity Porous Pipes Irrigation

نویسنده [English]

  • Majid Arabfard
Ph.D in Irrigation and Drainage, Expert of Pars Soil and Water Engineering Services Development Consulting Engineers Company
چکیده [English]

Knowing the development of plant root area in plant growth duration we aimed to develop the culture of reducing unnecessary expenses in irrigation and, tried to irrigate the plant by as much water as needed in only root zone. So the plant growth divided to 4 monthly stages and by assuming the various root zone depth in different plant growth duration, the plant irrigated with as much water as met the plant need. Based on the results of this research in both gravity drip irrigation and gravity porous pipes irrigation methods, 100% irrigation level had the most effect on two characteristic of productivity and productivity per consumed water in treatments and, deficit irrigation wasn’t effective. Also by reducing the number of  plants for each dripper, although because of duplication of number of plants per unit area productivity was increased, but the mean weight and number of corns were decreased and, among the irrigation methods, productivity of gravity drip irrigation in compare with gravity porous pipes irrigation and between amount of irrigation water, full irrigation in compare with deficit irrigation, and the number of plants for each dripper than one dripper for each plant showed more productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn-hybrid single cross704
  • Deficit irrigation
  • Gravitional localized irrigation
  • Porous pip
استخر،ا و چوکان،ر. 1385. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته والد مادری B73 در تولید بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در استان فارس. مجله نهال و بذر. 22 .4: 183-167.
  احمدی،ر و معراجی،د .1377. آبیاری قطره­ای ثقلی (GDI). مجموعه مقالات نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
خرمگاه،ن.، بخشنده،ع.م. و سیادت،ع. 1387. بررسی تاثیر کم­آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد ذرت دانه­ای هیبرید ٧٠۴ در مقادیر متفاوت تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستان. دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی.
عرب­فرد،م. 1378. ارزیابی راندمان و نحوه توزیع رطوبت در آبیاری کوزه­ای در مقایسه با چند روش آبیاری در یک نوع گیاه دارویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شهید چمران اهواز.
معیری،م.، پذیرا،ا.، سیادت،ح.، عباسی،ف. و دهقانی سانیج،ح. 1391. ارزیابی کارایی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه). نشریه آب و خاک. 26. ۶: 1339-1348.