کارایی بیمه شاخص بارندگی برای محصول جو دیم در شهرستان هشترود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد، کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

 از بهترین روش‌های مدیریت ریسک آب و هوا بیمه محصولات کشاورزی است، اما طرح‌های سنتی بیمه مشکلاتی نظیر هزینه اجرایی بالا و چالش ناشی از اطلاعات نامتقارن را دارند. بیمه شاخص آب و هوا و به طور خاص بیمه شاخص بارش یک رویکرد متفاوت برای بیمه محصولات کشاورزی است. هرچند شهرستان هشترود رتبه اول عملکرد جو در سطح استان را دارا می‌باشد، لکن نوسان بارندگی تولید این محصول را توام با ریسک نموده است. از همین‌رو در این پژوهش، با استفاده از تابع هزینه خسارت (Lost cost) به قیمت‌گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصول جو دیم در شهرستان هشترود پرداخته و سپس با استفاده از دو رهیافت میانگین مجذور مربعات خسارت ((MRSL و درآمد معادل اطمینان (CER) کارایی این نوع محصول بیمه‌ای در مدیریت ریسک ارزیابی گردید. برای نیل به هدف، از داده‌های عملکرد جو دیم و بارندگی طی سال‌های 94-1370 بهره گرفته شد. نتایج مربوط به تابع غرامت نشان داد که در سال‌های زراعی 75-1374، 77-1376 تا80-1379، 85-1384، 87-1386و 92-1391 پرداخت غرامت صورت گرفته است؛ چراکه در سال‌های مذکور مقدار بارش تجمعی سالانه از 300 میلی‌متر کم‌تر بوده است. در ادامه با استفاده از تابع هزینه خسارت و توزیع‌هایلگ- لجستیک و داگوم، نرخ‌ حق بیمه معادل 18درصد و حق بیمه‌ منصفانه در چهار سطح پوشش محاسبه شد. در نهایت بررسی کارایی بیمه قیمت‌گذاری ‌شده در مدیریت ریسک عملکرد ناشی از نوسانات بارندگی نشان داد که عقد قرارداد پیشنهادی به نفع جوکاران منطقه می‌باشد، بنابراین به­عنوان یک راهکار مناسب جهت مدیریت ریسک جوکاران شهرستان هشترود پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Rainfall Index Insurance for Barley in Hashtrud County

نویسندگان [English]

  • Ghader Dashti 1
  • Mona Cheraghi 2
  • Esmaeel Pishbahar 3
1 Professor, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz
2 M.Sc of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz
3 Associate professor, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

One of the best risk management ways is agricultural insurance, but traditional agricultural insurance schemes have problems such as high execution costs and the asymmetric information challenge. Weather index insurance is a different approach for agricultural insurance. One of the most common risks of rain fed production is the risk of rainfall fluctuation. Hashtrud County has the first rank of barley performance in the province. In this research, using the lost cost function, the pricing of rainfall index insurance for barley in Hashtrud County was investigated and then using two methods of mean root square loss (MRSL) and certainty equivalent revenues (CER) The effectiveness of this type of insurance in risk management is evaluated. In this regard, data of barley yield and rainfall data collected during the years 1370-94 are used.The results of the  indemnity function showed that in the years 1374-75, 1376-77, 1377-78, 1378-79, 1379-80, 1384-85, 1386-87 and 1391-92  indemnity has been paid. This is because in the years mentioned the annual rainfall was less than 300 mm. Then, using the lost- cost function and the two theoretical distribution of log-logistic and Dagum, the premium rates were calculated to be 18 percent. Finally, its effectiveness was evaluated in risk management due to rainfall variation. The results of both approaches showed that the suggested contract have been profitable for Barley, therefore, it is suggested as an appropriate strategy for risk management in Hashtrud County.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • Certainty equivalent revenues
  • Efficiency
  • Lost cost function
  • Rainfall index insurance
افقی،ر.، کیانی‌راد،ع و عزیزنصیری،س.1390. بیمه محصولات کشاورزی براساس شاخص‌های آب و هوایی به­عنوان یک بیمه کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی در ایران. بیمه کشاورزی. 8. 29 و 30: 30-25.
بلالی،ح و معتقد،م. 1393. مدل‌سازی رفتار اقتصادی پذیرش بیمه گندم آبی با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. 28. 2: 137- 125.
پیش‌بهار،ا.، عابدی،س.، دشتی،ق و کیانی‌راد،ع. 1394. محاسبه حق بیمه شاخص‌های آب و هوایی گندم دیم میانه: کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی شکل قابل رسم (دی‌واینکاپیولا). اقتصادکشاورزی. 9. 3: 62- 37.
رهنمای رودپشتی،ف و قندهاری،ش. 1394. برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 24: 113-91.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی.1396. قابل دسترس در سایت: www.azshaghi.mporg.ir
کمالی غ. صدقیانی‌پور ع و صداقت کردار ع. 1387. بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم در استان آذربایجان‌شرقی. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد22. شماره 2. صفحات 483-467.
محمودی،ن و کرباسی،ع ر. 1389. تحلیل کاربرد بیمه آب و هوا محور در مدیریت خسارت‌های خشک­سالی. بیمه و کشاورزی. 7. 723و 24: 23-5.
محمودی،ن.، کرباسی.،ع.ر. شاهنوشی،ن. 1394. تحلیل ریسک نوسانات بارندگی در زراعت دیم گندم. مجله علمی و ترویجی نیوار. 89-88: 72-63.
نجفی،ب و احمدپور برازجانی،م. 1380. ارزیابی عملکرد برنامه بیمه محصولات کشاورزی. فصل­نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه . 9 .35: 107- 79 .
Adhikari,S., Knight,T.O and Belasco,E.J. 2012. Evaluation of Crop Insurance Yield Guarantees and Producer Welfare with Upward-Trending Yields. Agricultural and Resource Economics Review. 41.3:367-376.
Chambers,R.G. 1989. Insurability and moral hazard in agricultural insurance markets. American Journal of Agricultural Economics. 71.3:604-616.
Goodwin,B.K and Mahul,O. 2004. Risk modeling concepts relating to the design and rating of agricultural insurance contracts (Vol. 3392). World Bank Publications.
Hao,J., Bathke,A., Skees,J.R.and Dai,H. 2011. Weather risks, ratemaking, and modeling the tail distribution: An application of extreme value theory. International Journal of Ecological Economics and Statistics™, 20:51-68.
Jewson,S and Brix,A. 2005. Weather derivative valuation: the meteorological, statistical, financial and mathematical foundations. Cambridge university press.
Just,R.E., Calvin,L and Quiggin,J. 1999. Adverse selection in crop insurance: Actuarial and asymmetric information incentives. American Journal of Agricultural Economics. 81.4:834-849.
Markowitz,H.M. 1991. Portfolio selection: Efficient diversification of investments. 2nd Edition, Basil Blackwell, Cambridge, MA.
Martin,S.W., Barnett,B.J and Coble,K.H. 2001. Developing and pricing precipitation insurance. Journal of Agricultural and Resource Economics.261-274.
Odening,M., Mußhoff,O and Xu,W. 2007. Analysis of rainfall derivatives using daily precipitation models: Opportunities and pitfalls. Agricultural finance review. 67.1:135-156.
Orlowski,J.A.K. 2014. Area yield crop insurance: Effectiveness of an Australian simulation. In 2014 Conference (58th), February 4-7, Port Maquarie, Australia (No.167122). Australian Agricultural and Resource Economics Society.
Ozaki,V.A., Goodwin,B.K and Shirota,R. 2008. Parametric and nonparametric statistical modelling of crop yield: implications for pricing crop insurance contracts. Applied economics. 40.9:1151-1164.
Poudel,M.P., Chen,S.E and Huang,W.C. 2016. Pricing of Rainfall Index Insurance for Rice and Wheat in Nepal. Journal of Agricultural Science and Technology.18.2: 291-302.
Sibiko,K.W., Veettil,P.C and Qaim,M. 2017. Small farmers' preferences for weather index insurance: Insights from Kenya (No. 93). Global Food Discussion Papers.
Skees, J.R and Barnett, B.J. 1999. Conceptual and practical consideration for sharing catastrophic/ system risks. Review of Agricultural Economic, 21, pp. 424-44.
Skees,J.R and Barnett,B.J. 2006. Enhancing microfinance using index-based risk-transfer products. Agricultural Finance Review. 66.2:235-250.
Vedenov,D.V and Barnett,B.J. 2004. Efficiency of weather derivatives as primary crop insurance instruments. Journal of Agricultural and Resource Economics.387-403.
Zhang,Q., Wang,K and Boyd,M. 2011. The effectiveness of area-based yield crop risk insurance in china. Human and ecological risk assessment. 17.3:566-579.