بررسی تاثیرخودکارسازی شبکهی آبیاری دشت قزوین بر بهبود بهرهبرداری با رویکرد دینامیک سیستمها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشیار گروه مهندسی سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

به­کارگیری فناوری‌های خودکار در شبکه­های آبیاری در درازمدت بر عملکرد شبکه موثر و تاثیرات متقابلی با سایر عوامل موثر در عملکرد شبکه دارد.هدف از این تحقیق شناسایی الگوهای رفتاری مرتبط با خودکارسازی و ارایه­ی مدل کاربرد خودکارسازی در شبکه­ی آبیاری قزوین با رویکرد دینامیک سیستم­ها است. برای این منظور پس از تعیین دینامیک­های غالب حاکم بر کاربرد خودکارسازی در شبکه­ی آبیاری قزوین و تهیه مدل مفهومی بر اساس پرسش­نامه­های تکمیل شده و مصاحبه­ی حضوری با مسئولین شرکت بهره­برداری و تعدادی از کشاورزان، مدل کمی کاربرد خودکارسازی برای شبکه توسعه یافت. این مدل با استفاده از شاخص­های کفایت، راندمان، عدالت و انعطاف­پذیری و با شناخت دینامیک­های فنی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی موثر، بر کاربرد خودکارسازی و عوامل تاثیرپذیر از آن­ها که می­تواند منجر به بهبود مطلوبیت در شبکه شود، استخراج گردید. سپس صحت­سنجی مدل تحت آزمون­های مختلف انجام و در ادامه گزینه­های اصلاحی با توجه به اثرات درازمدت آن­ها، جهت بهبود مطلوبیت شبکه پیشنهاد شد.با اعمال گزینه­های اصلاحی از قبیل، جلب اعتماد و مشارکت کشاورزان در فرآیند خودکارسازی، ارتقا سطح آگاهی و مهارت بهره­برداران و­تخصیص بودجه و اعتبارات سرویس و خدمات خودکارسازی بر اساس میزان موردنیاز در کل شبکه،سطح مطلوبیت بین 5/9 تا 13/21 درصد بهبود خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Automation of Qazvin Irrigation Network on Improving its Operation Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Zahra MousaviHassani 1
  • Mohammad Javad Monem 2
  • Mahsa VaezTehrani 3
1 MSc, Water Structures Engineering, TarbiatModares University, Tehran
2 Associate Professor, Department of Water Structure Engineering, Tarbiat Modares University., Tehran., Iran
3 PhD, Water Structures Engineering, TarbiatModares University, Tehran
چکیده [English]

Using automated technologies in irrigation networks in the long time affects network performance and will have an interaction with other factors affecting the performance of the network. The purpose of this study is to identify archetypes associated with automation and providing automation applications model in Qazvin irrigation network. For this purpose, after determining the dynamics of automation in Qazvin irrigation network and developing conceptual model based on the completed questionnaires and interviews, automation application model developed for irrigation network. The dynamics of automation of Qazvin irrigation network is studied, on the basis of irrigation networks indicators such as adequacy, efficiency, equity and flexibility and several improvement policies evaluated, so their effects on utility indices investigated. Then the long-term impacts of improvement policies on system utility are determined and the appropriate policies are suggested. By applying improvement policies such as, earning the trust and participation of farmers in the process of automation, promotion of knowledge and skills of beneficiaries and allocation of budget and finance of automation based on the amount required in the whole network, the utility of the network will improve between 9.5 to 21.13 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automation
  • Irrigation networks
  • Qazvin irrigation network
  • System Dynamic Approach
احتشامی،م.، علی کناری،ش.، عباسی،ن. 1379. ارزیابی بازده انتقال و توزیع آب و همچنین علل افزایش زبری در کانال­های شبکه آبیاری قزوین. دهمین همایش کمیته­ی ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران.
حیدری،ن. 1386. گرایش­های اخیر در مدیریت شبکه­های آبیاری. یازدهمین همایش کمیته­ی ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران.
رضوی نبوی،س.م. 1373. ضرایب تجربی در دریچه­های نیرپیک. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
واعظ تهرانی،م.، منعم،م.ج.، باقری،ع. 1389. توسعه­ی مدل نوسازی شبکه­های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم­ها، مطالعه­ی موردی شبکه­ی آبیاری قزوین. نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران.
واعظ تهرانی،م. 1391. توسعه­ی مدل بهسازی شبکه­های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم­ها. رساله­ی دکتری سازه­های آبی. دانشکده­ی کشاوزی. دانشگاه تربیت مدرستهران.
Bos,M.G., Nugteren,J. 1990. On Irrigation Efficiencies. 2nd Edi. ILRI publication No.19. International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI). Wageningen. The Netherlands.
ICID. 1978. Standards for the Calculation of Irrigation Efficiencies. ICID Bulletin 27.
Sterman,J.D. 2000. Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill Higher Education, New York.
Stave,K. 2003. A System Dynamic Models to Facilitate Public Understanding of Water Management Options in LasVegas. Journal of Envirmental Management. 67: 303-313.
Vlachos,D., Georgiadis,P and Iakovou,E. 2007. A system dynamics model for dynamic capacity planningof remanufacturing in closed-loop supply chains. International Journal of Computers and Operations Research. 34:367-394.