بررسی عملکرد پنبه تحت تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیهشده شهری (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه گرگان

2 گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده

هر چند محدودیت منابع آبی در مناطق خشک و نیمهخشک میتواند زمینه استفاده مجدد از فاضلاب تصفیهشده و جبران کمبود آب در این مناطق را فراهم نماید، اما بایستی در مصرف بیرویه و غیر اصولی آن مخصوصا برای آبیاری گیاهان خوراکی احتیاط نمود. در این تحقیق اثر کاربرد فاضلاب تصفیهشده شهری تربتحیدریه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه پنبه رقم ورامین در اراضی سیوکی شهرستان تربتحیدریه بررسی گردید. تحقیق در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با پنج تیمار آب آبیاری و سه تکرار اجرا شد. تیمارهای این تحقیق شامل آب چاه (تیمار شاهد،T1) )، فاضلاب تصفیهشده (T2)، ترکیب حجمی50درصد آب چاه و 50 درصد فاضلاب تصفیهشده (T3)، آبیاری یک در میان آب و فاضلاب (T4) ترکیب حجمی 33 درصد آب چاه و 66 درصد فاضلاب تصفیهشده (مورد استفاده کشاورزان منطقه، T5)) بود. نتایج نشان داد نوع آب آبیاری بر صفات وزن پنبه دانه، درصد کیل، شاخص بذر، تعداد قوزه، قطر ساقه و ارتفاع گیاه در سطح احتمال یکدرصد تأثیر معنیدار دارد.نتایج همچنین نشان داد بیشترین مقدار وزن پنبهدانه، درصد کیل، شاخص بذر و تعداد قوزه با مقادیر بهترتیب 9/11 گرم، 3/76 درصد، 65/0 و 3/13عدد مربوط به تیمار T3 و کمترین مقادیر مذکوربا مقادیر بهترتیب 91/9 گرم، 4/59 درصد، 52/0 و 3/9 عدد مربوط به تیمار شاهد میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Cotton Yield under Irrigation with Urban Treated Wastewater (Case Study: Torbat-Heydarieh)

نویسندگان [English]

  • Yahya Choopan 1
  • Khalil Ghorbani 2
  • somayeh emami 3
1 Water Engineering Department of Gorgan
2 Water Engineering Department of Gorgan
3 Water Engineering Department of Tabriz
چکیده [English]

However, the limitations of water resources in arid and semi-arid regions can provide a reuse of treated wastewater and compensate for water scarcity in these areas, but it should be careful about its unhealthy and unproductive consumption, especially for irrigation of food plants such as vegetables. In order to investigate the effect of treated wastewater in Torbat Heidarieh urban wastewater treatment, a field experiment was conducted. The research was carried out in a completely randomized design with five irrigation water treatments and three replications. The treatments included well water (Control), treated wastewater, a volumetric composition of 50% of well water and 50% of treated wastewater, watering one among water and sewage, a volumetric composition of 33% of well water and 66% of treated wastewater (used by farmers in the area). Based on the results obtained from the mean square of traits, the effect of irrigation water type on cotton weight, kiel percent, seed index, number of boll, stem diameter and plant height was significant at 1% probability level. The results showed that the highest value for cotton weight, kiel percentage, seed index and number of bolls in T3 treatment with values ​​of 11.9 g, 76.3%, 0.65 and 13.3, and the lowest for cotton seed weight parameters, Kilogram percent, seed index and number of bolls were obtained in control treatment with 9.99 g, 59.4%, 52.2 and 9.3, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kiel -Percentage
  • Seed index
  • Cotton
چوپان،ی.، خاشعی سیوکی،ع و شهیدی،ع. 1397. اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 1. 32: 67-77.
حسن­اوقلی،ع.ر. 1382. استفاده از فاضلاب­های خانگی و پساب تصفیه‌خانه­ها در آبیاری محصولات کشاورزی، گزارش پژوهشی نهایی طرح تحقیقاتی مصوب. موسسه­ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره­ ثبت 806/83، 231 صفحه.
حسن­پور درویش،ح. 1389. بررسی امکان استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری، چاه­های آب خانگی بهجای ریحان. پایان­نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
رجبی سرخنی،م و قاسمی، ا.ع. 1391. نتایج استفاده از پساب تصفیه شده و کودهای شیمیایی بر رشد کلم بروکلی. مجله مدیریت آب و آبیاری. 2. 2: 229-235.
شفق کلوانق،ج.، زهتاب سلماسی،م.، گوستان،ش.، عالمی میلانی،م و عبدلی،س. 1394. تأثیر استفاده از فاضلاب از یک کارخانه تولید خمیر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قارا مالک تبریز. مجله کشاورزی و تولید پایدار. 2. 25: 65-77.
صفاری،م.، فتحی،ح.، عمادی،م و رونقی،ع.ا.م. 1387. تأثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر عملکرد و کیفیت دو گونه لوبیا و برخی ویژگی­های خاک. سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدیدشونده در کشاورزی. خوراسگان، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
صیادمنش شیاده، م.، قاجار سپانلو،م و بهمنیار،م.ع. 1394. بررسی میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه کلزا در مزارع تحت آبیاری با پساب شهرک صنعتی امل. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 2. 29: 141-155.
علی خاصی،ع و کوچک­زاده،م. 1389. تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر روی خصوصیات گیاه پنبه. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. 2. 41: 229-235.
عرفانی آگاه،ع و علیزاده،ا. 1379. استفاده از فاضلاب تصفیه شده خانگی در آبیاری. سومین همایش ملی بهداشت محیط، کرمان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان.
علی­محمدی،ر. 1394. بررسی تغییرات حاصله در خاک و گیاه ناشی از آبیاری با استفاده از پساب تصفیه شده شهری و تأثیر آن بر عملکرد یونجه. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 29. 1: 48-35. 35-48.
نیکبخت،ر. و رضایی،ا. 1396. تأثیر سطوح مختلف پساب و آبیاری مغناطیسی شده بر عملکرد و بهره­وری مصرف آب در آبیاری ذرت و برخی خصوصیات فیزیکی خاک. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. 1. 48: 63-75.
Al-Salem,S. 1998. Environmental consideration for wastewater reuse in agriculture. Journal of Water Science and Technology. 33: 345-355.
Asano,T and Levine,A. D. 1996. Wastewater reclamation and reuse. Post, present and fytyre. Journal of Water Science and Technology. 33: 1-14.
Bieloral,H., Vaisman,I and Feigin,A. 1984. Drip irrigation of cotton with treated municipal effluents: I. yield response. Journal of environmental quality. 13.2: 231-234.
Clapp,C.E., Palazzo,A.J., Larson,W.E., Marten,G.C and linden,D. 1987. Uptake of nutrients by plants irrigated with municipal waste water effluent. Pp. 395-404.
Day,A.D., McFadyen,J.A., Tucker,T.C and Cluff,C.B. 1981. Effects of municipal waste water on the yield and quality of cotton. Journal of environmental quality. 10.1: 47-49.
Feigin,A., Vaisman,I and Bielorai,H. 1984. Drip irrigation of cotton with treated municipal effluents: II. nutrient availability in soil. Journal of environmental quality. 13.2: 234-238.
Gamito,A., Arsenio,A., Faleiro,M.L., Brito,J.M and Beltrao,J. 1999. The influence of wastewater treatment of irrigation water quality. IN: proceedings of; International Workshop on; Improved crop quality by nutrient management, 29 Sep-01 Oct, izmir. turkey, pp. 267-270.
Hamilton,A., Stagnitti,F., Xiong,X., Kreidi,S.L., Benke,K.K and Maher,P. 2007. Wastewater Irrigation: The State of Play. Vadoze Zone Journal. 6.4: 823-840.
Meli,S., Porto,M., Bufo,S.A., Mazzatura,A and Scopa,A. 2002. Influence of irrigation with lagooned urban wastewater on chemical and microbiological soil parameters in a citrus orchard under Mediterranean condition. Journal of science of the total environment. 285: 69-77.
Menegaki,A.N., Hanley,N and Tsagarakis,K.P. 2007. The social acceptability and valuation of recycled water  in  Crete: A study of consumers attitudes. Eecological economics. 62: 7-18.
Mojida,M.A., Bismas,S.K and Wyseure,C.C.L. 2007. Interaction effects irrigation by municipal waste water and inorganic fertilizers on wheat cultivation in bangeladesh. Field crops research. 134: 200-207.
Oron,G and De-Malahch,Y. 1987. Response of cotton to treated domestic wastewater applied through trickle irrigation. Journal of irrigation science. 8.4: 291-300.
Papadopoulos,L and Stylianon,Y. 1991. Trickle irrigation of sunflower with municipal wastewater. Journal of Agricultural Water Management. 19: 67-75.
Papadopoulos,L and Stylianon,Y. 1988. Trickle irrigation of cotton with treated sewage effluent. Journal of Environmental Quality. 17: 574-580.
Tasadilas,C.D and Vakalis,P.S. 2003.Economic benefit from irrigation of cotton and corn with treated wastewater. Water Science Technology. 3.4: 223-22.