تعیین تبخیر-تعرق واقعی، ضرائب گیاهی و کارایی مصرف آب سیر در منطقه آذرشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، کرج، ایران

چکیده

هدف از آبیاری دست‌یابی به عملکرد بهینه همراه با استفاده اقتصادی از آب براساس نیاز گیاه است. بهبود مدیریت مصرف آب در مزرعه با جلوگیری از مصرف بیش از حد آب منجر به توزیع یکنواخت آب آبیاری در مزرعه و افزایش کارایی مصرف آب می‌شود. برای بهبود مدیریت مصرف آب در مزرعه، تعیین دقیق نیاز آبی گیاهان و برآورد دقیق تبخیر-تعرق گیاهان ضروری است. این پژوهش در منطقه آذرشهر در استان آذربایجان شرقی به منظور تعیین تبخیر-تعرق واقعی، ضرایب گیاهی و کارایی مصرف آب سیر انجام گرفت. تبخیر-تعرق واقعی گیاه سیر طی فصل رشد (ETa.o-s) با استفاده از داده‌های حاصل از اندازه‌گیری‌های دوره‌ای اجزای بیلان آب در مزرعه، شامل رطوبت خاک و عمق آبیاری محاسبه گردید. تبخیر-تعرق واقعی سیر در طول دوره رشد برابر با 552 میلی‌متر و کارایی مصرف آب (WUE) 47/3 کیلوگرم محصول خشک به ازای هر مترمکعب تبخیر-تعرق به‌دست آمد. ضرایب گیاهی سیر با استفاده از تبخیر-تعرق مرجع چمن محاسبه شده از معادله پنمن-مانتیث فائو برای دوره‌های میانی و انتهایی رشد به ترتیب برابر با 37/1 و 57/0 برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Actual Evapotranspiration, Crop Coefficients and Water Use Efficiency of Garlic in Azarshahr Region

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein bayat 1
  • seyed majid mirlatifi 2
  • Hossein Dehghanisanij 3
1 department of irrigation and drainage, faculty of agriculture, Tarbiat modares university, tehran, iran
2 Associate Professor, Dept. of Irrigation and Drainage Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Researcher, Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

It is intended to optimize crop yields and economics of crop water use by irrigation. Implementing proper water use management by agricultural sector reduces water losses and increases distribution uniformity and crop yield. In order to improve water use management in agriculture, it is essential to determine crop water requirements of various crops with the required level of accuracy. The objective of this research was to determine garlic evapotranspiration, crop coefficients and water use efficiency in the Azarshahr region located in the eastern Azerbaijan province. The actual garlic evapotranspiration (ETa.o-s) was determined by the hydrological method, measuring the various components of water balance at the farm level including soil moisture at various soil depths and irrigation depths. The garlic actual seasonal evapotranspiration was 552 mm and its water use efficiency was 3.47 kg per cubic meter of evapotranspiration during the growing season. The garlic crop coefficients for the mid-season and late season stages were 1.37 and 0.57, respectively, when reference evapotranspiration was computed by the Penman-Monteith equation (FAO 56).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water use management
  • Eastern Azerbaijan
  • Penman-Monteith
اشراقی،ف و قاسمیان،س. 1391. بررسی بهره­وری اقتصادی مصرف آب در استان گلستان. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 26. 3: 322-318.
بقالیان،ک.، ضیایی،ع.، نقوی،م.ر و نقدی­بادی،ح.ن.1383. ارزیابی پیش از کشت اکوتیپ­های سیر ایرانی از نظر میزان آلیسین و خصوصیات گیاه­شناسی. فصل­نامه گیاهان دارویی. 4. 13 : 59-50.
زارع ابیانه،ح.، قاسمی،ع.، معروفی،ص و بیات ورکشی،م. 1389. تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه­خشک سرد. مجله دانش آب و خاک. 1. 1: 122-111.
زمانی،ا.، مرتضوی،س.ا و بلالی،ح. 1393. بررسی بهره­وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 28. 1: 61-51.
سپه­وند،م. 1388. مقایسه نیاز آبی، بهره­وری آب و بهره­وری اقتصادی آن در گندم و کلزا در غرب کشور در سال­های پرباران. مجله پژوهش آب ایران بهار و تابستان. 3. 4: 68-63.
علیزاده،ا. 1390. طراحی سیستم­های آبیاری، جلد اول، طراحی سیتم­های آبیاری سطحی. آستان قدس رضوی؛ دانشگاه امام رضا.
علیزاده،ا و کمالی،غ.ع. 1386. نیاز آبی گیاهان در ایران. انتشارات دانشگاه امام رضا، چاپ اول، 223 ص.
ملافیلابی،ع.، خرمدل،س و شوریده، ه. 1391. اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L). نشریه بوم شناسی کشاورزی. 4: 326-316.
نوربخشیان،ج.، موسوی،ا و باقری،ح.ر.1386. ارزیابی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد ارقام بومی سیر. مجله پژوهش و سازندگی. 20. 4: 18-10.
Allen,R.G., Clemmens,A.J., Burt,C.M., Solomon,K and O’Halloran,T. 2005. Prediction accuracy for projectwide evapotranspiration using crop coefficients and reference evapotranspiration. Journal of irrigation and drainage engineering. 131.1: 24-36.
Allen,R.G., Pereira,L.S., Raes,D and Smith,M. 1998. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome. 300.9: D05109.
Argüello,J.A., Ledesma,A., Núñez,S.B., Rodríguez,C.H and Goldfarb,M.d.C.D. 2006. Vermicompost effects on bulbing dynamics, nonstructural carbohydrate content, yield, and quality of rosado paraguayo' garlic bulbs. Hortscience. 41.3: 589-592.
Ayars,J.E. 2008. Water requirement of irrigated garlic. Transactions of the ASABE. 51.5: 1683-1688.
Chamberlain,A.R. 1952. Measuring water in small channels with WSC flume: Washington Agricultural Experiment Stations, Institute of Agricultural Sciences, State College of Washington.
Cortés,C.F., De Santa Olalla,F and Urrea,R.L. 2003. Production of garlic (Allium sativum L.) under controlled deficit irrigation in a semi-arid climate. Agricultural water management. 59.2: 155-167.
FAOSTAT.2014. Available at Http://faostat.fao.org.
Hanson,B., May,D., Voss,R., Cantwell,M and Rice,R. 2003. Response of garlic to irrigation water. Agricultural water management. 58.1: 29-43.
Hore,J., Ghanti,S and Chanchan,M. 2014. Influence of nitrogen and sulphur nutrition on growth and yield of garlic (Allium sativum L.). Journal of Crop and Weed. 10.2: 14-18.
Hu,Y and Schmidhalter,U. 2005. Drought and salinity: a comparison of their effects on mineral nutrition of plants. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 168.4: 541-549.
Kendy,E., Zhang,Y., Liu,C., Wang,J and Steenhuis,T. 2004. Groundwater recharge from irrigated cropland in the North China Plain: case study of Luancheng County, Hebei Province, 1949–2000. Hydrological Processes. 18.12: 2289-2302.
Molden,D. 1997. Accounting for water use and productivity: International Water Management Institute.
Villalobos,F., Testi,L., Rizzalli,R and Orgaz,F. 2004. Evapotranspiration and crop coefficients of irrigated garlic (Allium sativum L.) in a semi-arid climate. Agricultural water management. 64.3: 233-249.
Zaman,M.S., Hashem,M.A., Jahiruddin,M., Rahim,M.A. 2011. Effect of nitrogen for yield maximization of garlic in old brahmaputra flood plain soil. Bangladesh Journal of Agricultural Research. 36.2: 357-367.