اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس کشاورز

معاون وزیر جهاد کشاورزی

keshavarzabbas12gmail.com
0000-0002-7686-6578

سردبیر

امین علیزاده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehum.ac.ir
0000-0003-0270-4004

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه

امین علیزاده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehum.ac.ir
0000-0003-0270-4004

h-index: 14  

حسین دهقانی سانیج

آبیاری و زهکشی دانشیار ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، کرج، ایران

h.dehghanisanijareeo.ac.ir
0000-0002-5617-9375

h-index: 12  

عبدالمجید لیاقت

استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

aliaghatut.ac.ir
0000-0002-3224-6529

h-index: 23  

فریبرز عباسی

استاد پژوهشی آبیاری و زهکشی، وزارت جهاد کشاورزی

fariborzabbasiymail.com
0000-0002-0662-7723

h-index: 25  

سید فرهاد موسوی

استاد منابع آب، دانشگاه سمنان

mousavicc.iut.ac.ir
0000-0001-7706-9151

h-index: 30  

سید مجید میرلطیفی

دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

mirlat_mmodares.ac.ir
0000-0002-3828-5625

حسین انصاری

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ansaryum.ac.ir
0000-0002-1076-5096

علیرضا کیانی

آبیاری استاد بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

akiani71yahoo.com
0000-0002-2345-5089

حسین شریفان

دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

h_sharifanum.ac.ir
0000-0003-0159-9468

بیژن نظری

آبیاری و زهکشی دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، ، قزوین، ایران

b.nazarieng.ikiu.ac.ir
0000-0002-9356-5961

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ابراهیم پذیرا

علوم خاک استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

pazirasrbiau.ac.ir
0000-0003-0258-1710

h-index: 22  

بیژن قهرمان

استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

bijanghum.ac.ir
0000-0001-6118-9159

h-index: 14  

مدیر داخلی

الهه کنعانی

مهندسی آب دکتری دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)، قزوین

iaid.2010yahoo.com
0000-0003-4183-7109