نویسنده = محمدرضا خالدیان
ارزیابی مدل Daisy برای شبیه‌سازی حرکت دو بعدی آب در خاک و عملکرد گیاه آفتاب‌گردان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 251-262

هدیه پوریزدان خواه؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ محمدرضا خالدیان؛ ماتیاس نیومان آندرسن


انتخاب مناسب‌ترین معادله‌های تجربی تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع و واسنجی ضرایب آن‌ها برای منطقه رشت

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 199-208

هدیه پوریزدان‌خواه؛ محمدرضا خالدیان؛ تیمور رضوی پور؛ مجتبی رضایی


برآورد نیاز‌آبی و ضرایب‌گیاهی گل سوسن در شرایط کشت گلخانه‌ای در شهرستان رشت

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1111-1120

امیرحسین امیدی؛ محمدرضا خالدیان؛ معظم حسن‌پوراصیل؛ جمالعلی الفتی چیرانی


تأثیر آبیاری با آب رودخانه زرجوب بر تجمع عناصر سنگین در دانه برنج

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 618-625

محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی


تاثیر چهار نوع جاذب زیستی بر کاهش پارامتر‌های نیترات، فسفات، شوری، pH و تغییرات دمایی پساب خروجی از اراضی شالیزاری

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 798-810

امین بابایی‌مقدم؛ محمدرضا خالدیان؛ علی شاهنظری؛ محمدرضا مرتضی‌پور


شبیه‌سازی عددی رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 252-261

محسن قره‌شیخ‌بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین‌رخسار


بررسی میزان آلودگی آبهای زیرزمینی به عناصر سنگین و پهنه‌بندی آن در منطقه گیلان مرکزی به کمک زمینآمار

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 13-21

صنم رهنمای رهسپار؛ علی شاهنظری؛ محمدرضا خالدیان؛ اکبر فرقانی


مقایسه رگرسیون و شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با آب معمولی و مغناطیسی

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 170-179

مرضیه عبدالهی سیاهکلرودی؛ جعفر نیکبخت؛ محمد حسین محمدی؛ محمدرضا خالدیان


ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی استان گیلان برای مصارف کشاورزی و صنعت

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 246-256

سلمان بامداد ماچیانی؛ محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی؛ خسرو تاجداری