برآورد نیاز‌آبی و ضرایب‌گیاهی گل سوسن در شرایط کشت گلخانه‌ای در شهرستان رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استاد گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت

4 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

بخش کشاورزی مهم‌ترین مصرف کننده آب بوده و مصرف بهینه و افزایش بهره‌وری آب در این بخش سهم به‌سزایی در حفظ آن دارد. در سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود آب، تنوع‌طلبی مردم و همچنین درآمد بالا از کشت گل­های زینتی شاخه بریدنی، فعالیت در زمینه تولید گل­های خارج از فصل در گلخانه افزایش چشم‌گیری داشته است. هدف از انجام این پژوهش تعیین نیاز­آبی و ضرایب گیاهی گل سوسن (Lilium sp) رقم فانجیو در شرایط گلخانه‌ای است. به­همین منظور در دو سال (سال­های 1394 و 1395)، اقدام به کشت و داده­برداری از نمومه­ها شد. پیاز­های اصلاح شده سوسن و بذر چمن، در داخل میکرولایسیمتر­هایی با قطر 20 سانتی­متر و ارتفاع 50 سانتی­متر داخل گلخانه­ی تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان کشت شد. مقدار تبخیر - تعرق این گیاه به روش وزنی و به­صورت روزانه در میکرولایسیمترها اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که مقدار کل تبخیر - تعرق گل سوسن با میانگین مقادیر 2 سال برابر 59 میلی­متر بود. هم­چنین تبخیر - تعرق روزانه گل سوسن طی دوره­ی رشد، بین 2/0 تا 4/2 میلی­متر در روز بود. میانگین ضرایب گیاهی گل سوسن برای دو سال بر اساس گیاه مرجع چمن در داخل گلخانه بین 3/0 تا 71/0 بدست آمد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of water requirement and crop coefficient of lily (Lilium sp) under greenhouse conditions in Rasht city

نویسندگان [English]

  • amir hossien Omidi 1
  • Mohammad Reza Khaledian 2
  • moazam Hasanpour Asil 3
  • jamal ali Olfati 4
1 MSc. Student, Water Engineering Dept., Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht.
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan., Rasht., Iran
3 Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The agricultural sector is the main consumer of water and the optimal use and increase of water productivity in this sector will have a significant impact in maintaining it. In recent years, due to the lack of water, the diversity of people, and high incomes of cultivated ornamental flowering plants, the activity in the production of off-season flowers in the greenhouse has increased significantly. The aim of this study was to determine the water requirement and crop coefficients of lily (Lilium sp), Fanjio variety, under greenhouse conditions. For this purpose, a two-year experiment (2015 and 2016) was carried out and data recording was done. The modified lilies bulbs and grass seed were cultured in micro-lysimeters with a diameter of 0.2 m and a height of 0.5 m in the research greenhouse of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan. The amount of daily evapotranspiration of this plant was measured by weighing method in micro-lysimeters. The results showed that the total evapotranspiration of lily flower was 59 mm, the average of two years. Daily evapotranspiration of lily flower during the growth period was between 0.2 and 2.4 mm. The average vegetation coefficient of lily flower for two years was between 0.3 and 0.71 based on the reference plant i.e. grass in the greenhouse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Grass
  • Micro-lysimeter
امیری،م.ج.، عابدی کوپایی،ج و اسلامیان،س. 1387. تعیین ضریب تشت کاهش یافته و کلاس A به منظور تخمین نیازآبی در گلخانه. دومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز.
بی­نام. 1391. آمارنامه دفتر امور سبزی، گیاهان زینتی و دارویی. وزارت جهاد کشاورزی.
دلاور،ا.، میرلطیفی،س.م و زارعی،ق.1394. برآورد نیازآبی، ضریب گیاهی گل‌مریم در شرایط کشت گلخانه‌ای شهرستان ورامین. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 3. 9:489-481.
شریفی عاشورایی،ا.، روحی­پور،ح .، عصاره،م.ح.، لباسچی،م.ح.، عباس­زاده،ب.، نادری،ب.، رضایی سرخوش،م. 1391. تعیین نیاز­آبی گیاه دارویی بومادران ((Achillea millefolium با استفاده از لایسیمتر. فصل­نامه علمی - پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 28.3: 484-492 .
شریفی­ عاشور­آبادی،ا.، روحی­پور،ح.، عصاره،م.ح.، طبایی عقدائی،س.ر.، لباسچی،م.ح.، نادری،ب. 1393. تعیین نیاز­آبی گل­محمدی (Rosa damascene Mill) با استفاده از لایسیمتر. دو­ماه­نامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 30.6: 931- 923.
شهابی‌فر،م.، عصاری،م.، کوچک‌زاده،م ‌و میرلطفی،س.م. 1389. ارزیابی برخی از روش‌های محاسباتی تبخیر -‌‌ تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از داده‌های لایسیمتری در شرایط گلخانه‌‌ای. مجله پژوهش آب در کشاورزی. 1.24: 20-13.
عاﺑﺪﻱ ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ،ﺝ.ﺱ.، ﺍﺳﻼﻣﻴﺎﻥ،ﻡ و امیری،ج. 1387. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻭ ﺗﻌـﺮﻕ ﻣﺮﺟـﻊ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﻴـﺮﻭﻥ ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ ﺷﻴﺸﻪﺍﻱ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ، تبریز.
عصاری، م.، کوچک­زاده، م.، شهابی­فر،م و بیات،ک. 1388. تخمین تبخیر – تعرق گیاه مرجع درون گلخانه با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی. مجله پژوهش­های حفاظت آب و خاک. 16.1: 107-127.
هاشمی­نسب،ف.ا.، موسوی بایگی،م.، علیزاده،ا.، بختیاری.ب. 1393. برآورد ضرایب گیاهی و نیاز­آبی گیاه دارویی همیشه­بهار(Calendula officinalis L) در اقلیم نیمه­خشک کرمان. نشریه هواشناسی کشاورزی. 2. 2 : 69- 62.
 Allen,R.G., Pereira,L.S., Raes,D., Smith,M. 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper 56. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome. 300 p.
Bailey,B.J., Montero,J.I., Biel,C., Wilkinson,D.J., Anto´n,A and Jolliet,O. 1993. Transpiration of Ficus Benjamina: comparison of measurements with predictions of the Penman–Monteith model and a simplified version. Agricultural and Forest Meteorology. 65: 229-243.
Beattie,S.j and Wgyhite,J.W. 1993. Lilium, Hybrids and species. The physiology of flower bulbs. Elsevier Science Publishers. The Netherlands. PP: 423-454
Choi,E.Y., Lee,K.Y and Kim,J.Y. 2001. Nutrient uptake and yield of cucumber cultivated with different growing substrates under a closed and an open system. Acta Horticulturae. 548: 543-550.
De jong,P.C. 1974. Some notes on the evolution of lilies. Lily yearbook, North. American Lily Society. 27:23-28
Ejiking,j and Buschman,C. 2011. Lilies as cut flowers and as pot plants. Italian Food and Beverage Corp Press. The Netherlands.Pp- 52
Gill,S. 2006. Production of the hybrid lilies as cut flowers. University of Maryland.USA.PP. 15.
Hahn,E.J., Jeon,M.w and Paek,K.Y. 2001. Culture method and growing medium affect growth and flower quality of several gerbera cultivars. Acta Horticulturae. 548: 385-392.
Maloupa,E., Khelifi,S and Zervaki,D. 2001. Effect of growing media on the production and quality of two rose varieties. Acta Horticulturae. 548: 79-84.
Takakura,T., Kubota,C., Sase,S., Hayashi,M., Ishii,M., Takayama,K., Nishina,H., Kurata,K., and Giacomelli,G.A. 2009. Measurement of evapotranspiration rate in a single-span greenhouse using the energy-balance equation. Biosystems engineering.102 .1: 298-304.