دوره و شماره: دوره 11، شماره 6 - شماره پیاپی 66، بهمن و اسفند 1396، صفحه 935-1188 
برآورد نیاز‌آبی و ضرایب‌گیاهی گل سوسن در شرایط کشت گلخانه‌ای در شهرستان رشت

صفحه 1111-1120

امیرحسین امیدی؛ محمدرضا خالدیان؛ معظم حسن‌پوراصیل؛ جمالعلی الفتی چیرانی