دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 62، خرداد و تیر 1396، صفحه 141-321 
ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار

صفحه 163-180

محمد مهدی چاری؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی