دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 322-495 
بررسی نیاز آبیاری و روند آندر باغات مرکبات در شهرستان رامسر

صفحه 461-470

عصمت شاهمرادی؛ علی‌اکبر کامگارحقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ داور خلیلی؛ مسعود حقیقت


شبیه سازی مشخصه‌های سیل رودخانه آجی چای با استفاده از یک ساختار چند متغیره

صفحه 471-483

مریم شفائی؛ احمد فاخری‌فرد؛ یعقوب دین‌پژوه؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی


شبیه‌سازی تجربی وعددی انتقال کوپل حرارت و آب در محیط متخلخل خاک

صفحه 484-495

علی اصغر میرزایی؛ امیرحسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیرحسن‌نیا