دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 64، مهر و آبان 1396، صفحه 496-707 
نگرشی نوین بر هیدرولوژی کلاسیک

صفحه 539-551

آمنه میان‌آبادی؛ حجت میان‌آبادی؛ امین علیزاده


بررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته‌های رشد گندم

صفحه 586-596

مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ یوسف رمضانی؛ محسن پوررضا بیلندی