بررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر عملکرد پنبه رقم ورامین (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری تربت حیدریه، تحقیقی به صورت آزمایشات مزرعه­ای انجام شد. تحقیق در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج تیمار آب آبیاری و سه تکرار اجرا گردید. تیمار‌های این تحقیق آب چاه (تیمار شاهد) T1 ، فاضلاب تصفیه شده T2،  ترکیب حجمی50% آب چاه و 50% فاضلاب تصفیه شده T3، آبیاری یک در میان آب و فاضلاب T4 و ترکیب حجمی 33% آب چاه و 66% فاضلاب تصفیه شده (مورد استفاده کشاورزان منطقه) T5 می باشند. براساس نتایج بدست آمده از میانگین مربعات صفات، نوع آب آبیاری در صفات عملکرد چین اول، عملکرد چین دوم، عملکرد کل و وزن 10 غوزه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار شد. در عملکرد چین اول تیمارهای T1 و T4 به ترتیب با وزن­های7/926 و 1850 کم­ترین و بیش­ترین مقدار را داشتند، اما در عملکرد چین دوم و عملکرد کل، تیمارT3  بیش­ترین مقدار را با وزن­های 2580 و 3/4173 کیلوگرم در هکتار و وزن 10 غوزه 23/44 گرم را داشت. تیمار T1  با کم­ترین عملکرد چین اول، عملکرد کل و وزن 10 غوزه در بین تیمارها مشاهده شد. تیمار T3  با عملکرد کل و وزن 10 غوزه بالاتر نسبت به بقیه تیمارها برای کشت در منطقه توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effect of Urbane Wastewater Treated on Varamin Cotton Yield (case study: Torbate-heydariyeh)

نویسندگان [English]

  • Abbas khashei siuki 1
  • Ali Shahidi 2
  • Yahya Chopan 3
1 Associate Prof of Water Engineering, Department. University of Birjand., Birjand., Iran
2 Associate Professor of Sciences and Water Engineering Department. University of Birjand., Birjand., Iran
3 MSc. Irrigation and Drainage Engineering University of Birjand., Birjand., Iran
چکیده [English]

To study the effects of urban wastewater of Torbat Heydariyeh city for field experiments conducted. Research in a block completely randomized design with three replications of five treatments of irrigation. The study treatments of well water (control) T1, wastewater T2, combining 50% water and 50% wastewater T3, Irrigation water and wastewater between T4 and the combination of 33% water and 66% wastewater (used farmers) T5. According to the results of research, irrigation traits were significant at the 1% level. The first Harvest performance treatments T1 and T4, respectively, with a weight of 926.7 and 1850 kg per hectare minimum and maximum value, but the second Harvest performance and function and treatment of T3 highest weight of 2580 and 4173.3 kg per hectare and 10 boll weight 44.23 grams, respectively. Treatment control with the lowest first Harvest performance, total yield and 10 bolls weight between treatments was. Treatment T3 with the second Harvest performance, total yield and 10 bolls weight higher than other treatments recommended for cultivation in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boll weight
  • Total Yield of cotton
  • Varamin cultivar
  • Wastewater
اکبرنژاد،ف.ع.، آستارایی،ع.، فتوت.م و نصیری محلاتی،ب. 1392. اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر خواص شیمیایی خاک. مجله آب و خاک جلد. 26. 6:1329-1338.
سپاس­خواه،ع.، توکلی،ع و موسوی،ف. 1385. اصول و کاربرد کم‌آبیاری. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، تهران.
علی­خاصی،م، کوچک­زاده،م. 1389. اثر آبیاری با پساب فاضلاب بر خواص گیاه پنبه. مجله خاک و تحقیقات آب. 41-2. ص 229-235.
ندافی،ک.، نبی­زاده،و. 1375. برکه­های تثبیت فاضلاب (اصول طراحی و اجرا). انتشارات نصر.ص،174.
نجفی­مود،م.ح. 1376. تأثیر دو روش آبیاری شیاری و بارانی بر عملکرد و کیفیت پنبه. رساله کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
Al.Salem,S. 1998. Environmental consideration for wastewater reuse in agriculture. Water Science Tachnology. 33:345-355.
Alves,W.W., Azevedo,C.V., Neto,J.D., Lima,V.L and Santon,J.W. 2006. Treated Wastewater and Nitrogen: Effect on the chemical Properties of the soil. American Society of Agricultural and Biological Engineers, Annual Meeting, Paper Number, 062091.
Asano,T and Pettygrove,G.S. 1987. Using reclaimed municipal wastewater for irrigation , California Agriculture. 41.3-4:15-18.
Asano,T and Levine,A.D. 1996. Wastewater reclamation and reuse. Post, present and future. Water Science and Technology. 33: 1-14.
Bieloral,H., Vaisman,I and Feigin,A. 1984. Drip Irrigation of Cotton with Treated Municipal Effluents: I. Yield Response. . Journal of Enviromental Quality, Vol. 13, No. 2, pp. 231-234.
 Clapp,C.E., Palazzo,A.J., Larson,W.E., Martenand,G.C and Lindem,D.R. 1987. Uptake of nutrients by plants irrigated with municipal wastewater effluent. In: state of knowledge in land treatment of waste water (ed. Hanover, N. H.) pp: 395- 404. Army Crops of Engineers.
Coppola, A., Santini, A., Botti, Feigin,A., Vaisman,I and Bielorai,H. 1984. Drip Irrigation of Cotton with Treated Municipal Effluents: II. Nutrient Availability in Soil. . Journal of Enviromental Quality. 13. 2: 234-238.
Mohamad,K.B., Sappenfield,W.P and Poehlman,J.M .1982. Cotton cultivar response to plant populations in a short-season, narrow-row cultural system. Agronomy Journal. 74:619-625.
Mojida,M.A., Bismas,S.K and Wyseure,C.C.L. 2007. Interaction effects irrigation by municipal waste water and inorganic fertilisers on wheat cultiration in bangeladesh. field crops research. 134:200-207.
Oron,G and DeMalahch,Y. 1987. Response of cotton to treated domestic wastewater applied through trickle irrigation. Irrigation science.8. 4: 291-300.
Papadopoulos,L and Stylianon.Y. 1991. Trickle irrigation of sunflower with municipal wastewater. Agriculture Water Management. 19: 67-75.
Papadopoulos,L and Stylianon,Y. 1988. Trickle irrigation of cotton with treated sewage effluent. J.Environ. Qual. 17:574-580.
Tasadilas,C.D and Vakalis,P.S. 2003. Economic benefit from irrigation of cotton and corn with treated wastewater. Water Science Technology. Water Suply. 3. 4: 223-229.