دوره و شماره: دوره 11، شماره 5 - شماره پیاپی 65، آذر و دی 1396، صفحه 708-934 

مقاله پژوهشی

تهیه نقشه‌های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش‌های زمین‌آماری و قطعی

صفحه 708-721

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


ارایه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری

صفحه 722-735

محمد مهدی چاری؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی


ارزیابی سامانه‌های نوین آبیاری استان قم

صفحه 736-749

خالد احمدآلی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ نازگل حسینی‌پژوه


اثر پلی اکریل آمید در کنترل فرسایش پاشمانی در زمان‌های مختلف بارش

صفحه 763-771

نفیسه قزل سفلو؛ مهدی بروغنی؛ سمیه سلطانی‌گرد فرامرزی


شبیه‌سازی عددی میدان جریان در حوضچه آرامش USBR VI با نرم‌افزار Flow3D

صفحه 822-838

احسان بهنام طلب؛ مسعود قدسیان؛ امیررضا زراتی؛ علی‌اکبر صالحی نیشابوری


بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای کنگره‌ای ذوزنقه‌ای شکل

صفحه 852-864

سید‌جواد مشکواتی تروجنی؛ علی‌رضا عمادی؛ امیراحمد دهقانی؛ محسن مسعودیان