بررسی بکارگیری آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه فلفل سبز تحت شرایط گلخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در مناطق خشک و نیمه­خشک، محدودیت دسترسی به منابع آب غیرشور برای تولیدات کشاورزی، باعث شده که آب شور منبع بسیار مهمی برای آبیاری در این مناطق شود. بدین منظور تحقیقی در خصوص اثر آبیاری با آب دریای خزربر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل (Capsicum annum) رقم گرین هاشمی در شرایط گلخانه­ای در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار بصورت گلدانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در این تحقیق فاکتور شوری شامل ۵ سطح (۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد اختلاط آب­شور دریای خزر) بود. نتایج نشان داد که میزان شوری آب، آبیاری بر وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد میوه­های برداشت شده از هر بوته، عملکرد در واحد سطح و وزن تر میوه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بوده ولی قطر ساقه و بهره‌وری مصرف آب در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود. شوری منجر به کاهش معنی‌دار تمامی صفات گردید، بطوری‌که با افزودن 10 درصد آب دریا به آب شهری، عملکرد در واحد سطح میوه فلفل سبز به میزان 9/۴6 درصد کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از مخلوط آب دریای خزر با آب شهری، برای آبیاری فلفل قابلیت اجرایی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the use Caspian Seawater for Irrigation Green pepper under Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • Farasat Sajadi 1
  • Hosein Sharifan 2
  • Saber Jamali 1
1 M.Sc. student, Department of Water Engineering, Faculty of Soil and Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Soil and Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

In arid and semi-arid regions due to restriction of access to fresh water resources for agricultural production, the major source of irrigation water is salt water. The goal of this study was to the effect of irrigation by Caspian Sea water on yield and yield components green pepper (Capsicum annum) variety of green Hashemi in greenhouse conditions. the research was done based in completely randomized design including 3 replications as pot planting in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2015. In this study salinity factors consist of 5 levels (0, 10, 20, 30 and 40 percent of the mixing sea water and tap water). The results showed that effect of irrigation water salinity on shoot fresh and dry weight, number of fruit per plant, yield and fruit fresh weight were highly significant (p>0.01), but steam diameter and Water use effeciency were significant at 5 percent level. the result showed that increasing salinity decreased all characteristic measured, the result showed that increasing 10 percent mixing of sea water + tap water has resulted to decreasing of yield 46.9 percent, respectively. The result showed that the use of mixing sea water and tap water, to irrigate green pepper can not be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit fresh weight
  • Green Hashemi cultivar
  • Number of fruit
  • salinity stress
  • Water use efficiency
  • Yield
افشاری،ر.، ذاکری‌نیا،م.، شریفان،ح و پهلوانی،م.ه. 1393. تاثیر تنش آبی دوره­ای و شوری ناشی از آب دریای خزر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم. نشریه آبیاری و زهکشی. 8.2: 266-274.
بابائیان جلودار،ن و ضیاتبار احمدی،م.خ. ۱۳۸۱. رشد گیاه در اراضی شور و بایر (ترجمه)، انتشارات دانشگاه مازندران، ایران. ۱۲۰ ص.
باقریان،ا. 1390. بررسی اثر تنش شوری و تغذیه سیلیکون در سه رقم فلفل سبز. پایان­نامه کارشناسی ارشد. علوم باغبانی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهرکرد.
جمالی،ص. 1395. بررسی اثر سطوح مختلف شوری و کم‌آبیاری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا (Quinoa). پایان­نامه کارشناسی ارشد. آبیاری و زهکشی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
حیدری،ن.، خیرابی،ج.، علایی،م.، فرشی،ع.ا.، کاظمی،پ.، وزیری ژ.، انتصاری،م.ر.، دهقانی سانیج،ح.، سادات میری،م.ح.، میرلطیفی،م.  ۱۳۸۶. کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه­ای.  ناشر کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. صفحه ۱۸۰.
سالاریان،م.، علیزاده،ا.، داوری،ک و انصاری،ح. 1393. تاثیر کم­آبیاری وشوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه‌ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره‌ای. اصفهان، اولین همایش ملی آب، انسان، زمین.
سجادی،ف.، جمالی،ص و شریفان،ح. 1395. تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز. دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. ایران.
شایسته،ن.، گلچین،ا و شفیعی،س. 1390. اثرات شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرورکلسیم بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه فلفل (Capsicum annuum L.). مهندسی زراعی. 34.2: 69-84 ص.
شریفان،ح و کاظمی حسنوند،م. 1394. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سورگوم تحت شرایط آبیاری با آب دریای خزر. نشریه آبیاری و زهکشی. 9.1: 163-169.
شهیدی،ع.، کشکولی،ح.ع و زمانی،غ.ر. 1387. کم‌آبیاری با آب شور به منظور ارتقاءبهره‌وری مصرف آب در منطقه بیرجند. دومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. اهواز. دانشگاه چمران.
صادقی،ح و زارع،س. 1389. تاثیر شوری کلریدسدیم بر بعضی ویژگی‌های مرفولوژی گندم رقم شیراز، همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت. ارسنجان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
صفری محمدیه،ز.، مقدم،م.، عابدی،ب و سمیعی،ل. 1394. تاثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیک گیاه نعناع سبز  (Mentha spicata L.)در شرایط هیدروپونیک. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. 23: 106-97 ص.
عباسی رستمی،م.، قاجار سپانلو،م و بهمن­یار،م.ع. ۱۳۹۴. اثر تنش شوری حاصل از کاربرد آب آبیاری شور بر عملکرد و برخی پارامترهای رشدی فلفل سبز. دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. تهران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
کاظم‌زاده حقیقی،ع. 1389. ارزیابی مقاومت به شوری براساس جوانه‌زنی در 9 رقم سورگوم علوفه‌ای. فصل­نامه پژوهش‌های علوم گیاهی. 5.3: 74-81.
کافی،م.، برزویی،ا.، صالحی،م.، کمندی،ا.، معصومی،ع.و نباتی،ج.1388.  فیزیولوژی تنش‌های محیطی در گیاهان. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
کافی،م.، صالحی،م.و عشقی‌زاده،ح.ر. 1389. کشاورزی شورزیست. راهبردهای مدیریت گیاه، آب و خاک) تالیف.( انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
نجفی،ن.ا و سرهنگ‌زاده،ا. 1391. اثر شوری کلریدسدیم و غرقاب شدن خاک بر ویژگی‌های رشد ذرت علوفه‌ای در شرایط گلخانه‌ای. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. 3.10: 1-14.
همایی،م. 1381. واکنش گیاهان به شوری. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران.
یوسفی،م.، طباطبایی،س.ج.، حاجیلو،ج و مهنا،ن. ۱۳۹۰. اثر تنش شوری کلریدسدیم در بخشی از سیستم ریشه بر عملکرد، کمیت و کیفیت میوه توت فرنگی. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. 2.1: 136-144.
Al-Harbi,A.R., Al-Omran,A.M.,  Alenazi1,M.M., Wahb-Allah,M.A. 2015. Salinity and deficit irrigation influence tomato growth yield and water use efficiency at different developmental stages. international journal of agriculture and biology. 17: 241-250
Baccio,D., Navari-izzo,F and Izzo,R. 2004. Saline water irrigation: antioxidant irrigation Science. 14: 21-26.
Bernestien, L. and Francois, L. E. 1975. Effects of Frequency of sprinkling with saline waters compared with daily drip irrigation. Agronomy journal. 67: 187-190.
Cuartero,J and Munoz,R.F. 1999. Tomato and salinity. Scientia Horticulture. 79: 83-125.
Grattan,S.R and Grieve,C.M. 1999. Salinity-mineral nutrient relations inhorticultural crops. Scientia horticulturae. 78: 127-157.
Grattan,S., Zeng,L., Shannon,M and Roberts,S. 2002. Rice is more sensitive to salinity than previously thought. California Agriculture. 56.6:189-198.
Guo,F., Tang,Z.C. 1999. Reduced Na+ and K+ permeability of K+ channel in plasma membrane isolated from roots of salt tolerant mutant of wheat. Chinese Science Bulletin. 44.9: 816-821.
Houimli, S.I.M., Denden, M. and Mouhandes, B.D., 2010. Effects of 24-epibrassinolide on growth, chlorophyll, electrolyte leakage and proline by pepper plants under NaCl-stress. EurAsia J BioSci, 4, pp.96-104.
Katerji,N., Mastrorilli,M and Rana,G. 2008. Water use efficiency of crops cultivated in the Mediterranean region:Review and analysis. European Journal of Agronomy. 28: 493-507.
Kaya,C.,H. Kirnak and Higgs.D. 2001. Enhancement of growth potassium and phosphprus in tomato cultivarsgrown at high (NaCl) salinity. Journal of Plant Nutrition 24: 357-367.
Kaya,C., Kirnak,H., Higgs,D and Saltali,K. 2002. Supplementary calcium enhances plant growth at fruit yield instrawberry cultivars grown at high (NaCl) salinity. Scientia Horticulturae. 93: 65-74.
Lehkozivova,J., kohajodva,Z. 2009. The quality and authenticity markers of tomato ketchup. Acta Chimica Solvaca. 2: 88- 96.
Mane,A., Deshpande,T., Wagh,V., Karadge,B and Samant,J. 2011. A critical review on physiological changes associated with refrence to salinity. International Journal of Environmental Sciences. 1: 1192.
Munns,R. 1993. Physiological processes limiting plant growth in saline soil: some dogmas and hypotheses. Plant Cell Environment. 16: 15-24.
Navarro,J.M., Garrido,C., Flores,P and Martnez,V. 2010. The effect of salinity on yield and fruit quality of pepper grown in perlite. Spanish Journal of Agricultural Research. 8.1:142-150.
Plaut,Z and Federman,E. 1991. Acclimation of CO2 assimilation in cotton leaves to water stress and salinity. PlantPhysiology. 97: 515-522.
Qados,A.M.A. 2015. Effects of salicylic acid on growth, yield and chemical contents of pepper (Capsicum Annuum L) plants grown under salt stress conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 8.2: 107-115.
Richardson,S.G and McCree,K.J. 1985. Carbon balance and water relations of sorghum exposed to salt andwater stress. Plant Physiology 79: 1015-1020.
Sairam,R.K and Tyagi,A. 2004. Physiology and molecular biology of salinity stress tolerance in plants. CurrentScience. 86: 407-421.
Sharifi,M., Ghorbani,M and Ebrahimzadeh,H. 2007. Improved growth of salinity stressed soybean after inoculation with salt pretreated mycorrhizal fungi. Jurnal of Plant Physiology. 164: 1144-1151.
Tanji, K. K. 1996. Agricultural Salinity Assessment and Management. American Society of Civil Engineers, NewYork. 253 p.
Zhani,K., Ben,F.M., Mani,F and Hannachi,C. 2012. Impact of salt stress (NaCl) on growth, chlorophyll content and fluorescence of Tunisian cultivars of chili pepper (Capsicum frutescens L.). Journal of Stress Physiology and Biochemistry. 8.4: 237-241.