اندازهگیری و شبیهسازی حرکت آب در خاک و جذب آب توسط ریشه در آبیاری جویچهای یک در میان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

از آن­جا که پایش مستقیم و داده­برداری در مزرعه هزینه­بر و در همه مزارع قابل اجرا نیست بهره­گیری از مدل­های ریاضی ضروری به نظر می­رسد. در این تحقیق به بررسی نحوه توزیع رطوبت و جذب ریشه در روش­های آبیاری جویچه­ای معمولی (EFI)، یک درمیان متغیر (AFI) و یک درمیان ثابت (FFI) و همچنین واسنجی و اعتبارسنجی مدل HYDRUS-2D به منظور بررسی کاربردی بودن آن در روش­های فوق پرداخته شد. داده­های میدانی در فصل کشت و در سه روش فوق تحت کشت گیاه ذرت جمع­آوری شد. برای فهم بهتر رفتار مدل نتایج بدست آمده در دو سناریو ارزیابی گردید. در سناریو اول، مدل فقط با استفاده از داده­های آبیاری معمولی و در سناریو دوم، برای هر یک از روش­های آبیاری به صورت مستقل واسنجی (33 درصد داده­ها) و اعتبارسنجی (67 درصد داده­ها) شد. تخمین پارامترها بر اساس خصوصیات خاک از پایگاه داده Rosetta صورت گرفت و در مرحله بعد توسط روش حل معکوس در HYDRUS-2D بهینه شدند. برای مدل مذکور نتایج توسط شاخص­های R2، nRMSE، EF و CRM با هم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج اندازه­گیری نشان داد که با توجه به نصف شدن مقدار آب آبیاری جذب ریشه در AFI تفاوت معنی­داری با EFI نداشت و بیش­ترین مقدار جذب در عمق 30 سانتی­متری مشاهده گردید. مقدار R2 در بازه 72/0 تا 89/0 و nRMSE در بین 046/0 و 078/0 مشاهده شد. بر اساس مقادیر nRMSE توانایی شبیه­سازی در رده عالی قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که با واسنجی مدل توسط داده­های اولیه به صورت جداگانه برای هر روش آبیاری باعث افزایش دقت مدل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and Simulation of Soil Water Flow and Root Water Uptake in Alternate Furrow Irrigation

نویسندگان [English]

  • Rahman Barideh 1
  • Sina Besharat 2
1 MSc Student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering., Faculty of Agriculture., Urmia University., Urmia., Iran.
چکیده [English]

Since the direct surveillance and data collection on the farm costly and not applicable in all farms, therefore the use of mathematical models necessary. The aim of this study was to investigate soil water flow and root water uptake in every furrow irrigation (EFI), Alternate furrow irrigation (AFI) and fixed furrow irrigation (FFI) and also calibration and verification of HYDRUS-2D model In order to assess its applicability in the above methods. Field data was collected at growing season corn crop in these methods. To better understand the behavior of the model results were evaluated in two scenarios. In the first scenario model using data from EFI and in the second scenario for each irrigation methods independently calibrated (33% data) and validated (67% data). Estimating the parameters was performed based on soil properties from the database Rosetta and it used in HYDRUS-2D inverse solution for optimize. The Results were compared by indices R2, nRMSE, EF and CRM with each other. The measurement results shows that due to the halving of the amount of irrigation water in the AFI root water uptake was not significantly different with EFI, and The maximum uptake was observed at a depth of 30 cm. Range of R2 value was observed  from 0.72 to 0.89 and nRMSE between 0.046 and 0.078. According to calculated nRMSE values, performance of the simulation model, was ranked as excellent for simulation. The results showed that the model was calibrated by initial data separately for each irrigation method increases the accuracy of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternate and fixed furrow irrigation
  • Corn
  • HYDRUS-2D
  • Inverse solution
اکبری نودهی،د. 1393. تاثیر روش­های آبیاری جویچه­ای و کم­آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه­ای در مازندران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 18.70: 245-255.
بشارت،س.، بهمنش،ج.، رضایی،ح و حسن­نیا،ر. 1393. ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیری­های آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی. پژوهش­های حفاظت آب و خاک. 21.5: 297-306.
بشارت،س.، ناظمی،ا.، صدرالدینی،ع و شهمراد،ص. 1390. استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبیه­سازی حرکت و جذب آب در خاک و ارایه نرم افزار SWMRUM. نشریه دانش آب و خاک. 21.4: 121-137.
پوریزدان­خواه،ه،. خالدیان،م.، بیگلویی،م.، شاهین­رخسار،ش.1393. شبیه­سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D. نشریه پژوهش­های آب در کشاورزی 28.3: 599-611.
جوادزاده شاخالی،ف.، خالدیان،م.، نوابیان،م.، شاهین­رخسار،پ. 1395. شبیه­سازی رطوبت حجمی خاک با مدل HYDRUS-2D از منبع تغذیه خطی با شوری­های متفاوت آب آبیاری و مقایسه با مشاهدات میدانی. نشریه علوم آب و خاک 20.75: 129-140.
رضایی استخروئیه،ع.، هوشمند،ر.، برومند نسب،س.، خانجانی،م. 1393. کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت دانه­ای تحت تاثیر خشکی موضعی ریشه در منطقه کرمان. مجله پژوهش آب ایران. 8.15: 103-113.
سلامتی،ن.، دلبری،م.، عباسی،ف.، شینی­دشتگل،ع. 1394. شبیه­سازی انتقال آب و نیترات در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-1D در آبیاری جویچه­ای نیشکر. نشریه علوم آب و خاک. 19.74: 179-192.
عباسی،ف. 1387. ارزیابی برخی روش­های غیرمستقیم تخمین ویژگی­های هیدرولیکی خاک برای شبیه­سازی رطوبت در یک خاک لوم­شنی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 9.4: 31-44.
عباسی،ف.، تاجیک،ف. 1386. برآورد هم­زمان پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در خاک به روش حل معکوس در مقیاس مزرعه. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 11.1: 111-123.
Arya,M.L., Leij,F.J., van Genuchten,M.Th. Shouse,P.J. 1999. Scaling parameter to predict the soil water characteristic from particle-size distribution data. Soil Science Society of America. 63.3: 510519.
Bannayan,M and Hoogenboom,G. 2009. Using pattern recognition for estimating cultivar coefficients of a crop simulation model. Field Crop Research. 111: 290-302.
Chen,L., feng,Q., Li,F., Li,C. 2015. Simulation of soil water and salt transfer under mulched furrow irrigation with saline water. Geoderma, 241– 242: 87 – 96.
Devkota,m., Gupta,R., Martius,C., Lamers,J., Devkota,K., Savre,K., vlek,P. 2015. Soil salinity management on raised beds with different furrow irrigation modes in salt-affected lands. Agricultural Water Management. 152: 243-250.
Deb,S.K., Sharma,P.M.K., Shukla,J., Ashigh,J., imůnek.J. 2015. Numerical evaluation of nitrate distributions in the onion root zone under conventional furrow fertigation, Journal of Hydrologic Engineering. 21.2.
Feddes,A., Kowalik,P.J., Zaradny,H. 1978. Simulation of field water use and crop yield. Wiley, New York.
Grimes,D.W., Walhood,V.T., Dickens,W.L. 1968. Alternate-furrow irrigation for San Joaquin valley cotton. California Agriculture. 22: 4-6.
Kaman,H., Kirda,C., Cetin,M., Topcu,S. 2006. Salt accumulation in the root zones of tomato and cotton irrigated with partial root-drying technique. Irrigation and Drainage. 55: 533-544.
Kandelous,M.M., Simunek,J. 2010. Numerical simulations of water movement in a subsurface drip irrigation system under field and laboratory conditions using HYDRUS-2D. Agricultural Water Management. 97: 1070-1076.
Kang,S.Z., Liang,Z.S.,  Pan,Y.H.,  Shi,P.Z., Zhang,J.H. 2000. Alternate furrow irrigation for maize production in an arid area. Agricultural Water Management. 45: 267-274.
Kirda,C., Topcu,S., Kaman,H., Ulger, A.C., Yazici,A., Cetin,M., Derici,M.R. 2005. Grain yield response and N-fertiliser recovery of maize under deficit irrigation. Field Crops Research. 93: 132-
Koumanov,K.S., Hopmans,J.W., Schwankl,L.J., Andreu,L., Tuli,A. 1997. Application efficiency of micro-sprinkler irrigation of almond trees. Agricultural Water Management. 34: 247-263.
Kriedmann,P.E., Goodwin,I. 2003. Regulated deficit irrigation and partial rootzone drying. Irrigation insights no.4, Land and Water Australia, Canberra, 102p.
Loveys, B.R., Stoll,M., Dry,P.R., McCarthy,M.G. 2000. Using plant physiology to improve the water use efficiency of horticultural crops. Acta Horticulturae. 537: 187-197.
Sepaskhah,A.R., Ahmadi,S.H. 2010. A Review on Partial Root-Zone Drying Irrigation. International Journal of Plant Production. 4.4: 241-258.
Sepaskhah,A.R., Hosseini,S.N. 2008. Effects of alternate furrow irrigation and nitrogen application rates on winter wheat (Triticum aestivum L.) yield, water- and nitrogen-use efficiencies. Plant Production Science. 11: 250-259.
Sepaskhah,A.R., Khajehabdollahi,M.H. 2005. Alternate furrow irrigation with different irrigation intervals for maize (Zea mays L.). Plant Production Science. 8: 592-600.
Sepaskhah,A.R., Parand,A.R. 2006. Effects of alternate furrow irrigation with supplemental every-furrow irrigation at different growth stages on the yield of maize (Zea mays L.). Plant production Science. 9: 415-421.
Sepaskhah,A.R., SichaniS.A. 1976. Evaluation of subsurface irrigation spacings for bean production. Canadian Agricultural Engineering. 18: 23-26.
Sepaskhah,A.R.,  Sichani,S.A., Bahrani,B. 1976. Subsurface and furrow irrigation evaluation for bean production. Transactions of the ASAE. 19: 1089-1093.
Šimůnek,J., Bristo,K.L., Helalia,S., WSiyal,A.A. 2016. The effect of different fertigation strategies and furrow surface treatments on plant water and nitrogen use, Irrigation Science. 34.1: 53-69.
Simunek,J., Sejna,M., Van Genuchten,M.T. 2006. The HYDRUS software package for Simulating the Two- and Three-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-Saturated Media, User Manual Version 1.0, PC-Progress, Prague, Czech Republic.
Siyal,A.A., Mashori,A.S., Bristow,K.L., Genuchten, M.T. 2016. Alternate furrow irrigation can radically improve water productivityof okra.
Vrugt,JA., Hopmans,J.W., Šimunek.J. 2001. Calibration of a two-dimensional root water uptake model. Soil Science Society of America. 65.4:1027-1037.
Vrugt,JA., Van Wijk,M.T., Hopmans,JW., Šimunek,J. 2002. One-, two and three dimensional root water uptake functions for transient modeling. Water Resour Research. 37.10:2457-2470.