تاثیر سطوح مختلف آبیاری و شوری بر شاخص‌های مورفولوژیک و کیفیت فلفل دلمه‌ با سیستم‌ هوشمند آبیاری‌ قطره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی، گروه مهندسی آب

4 استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تنش شوری بعد از تنش آبی مهم­ترین تنش محیطی است که بر گیاهان تاثیر می‌گذارد و به شدت از رشد و نمو گیاهان حساس به شوری می‌کاهد. فلفل دلمه گیاهی حساس به تنش آبی و نیمه­حساس به تنش شوری می‌باشد. شوری باعث کاهش عملکرد و کیفیت فلفل دلمه­ای خواهد شد. به منظور شناخت تاثیر تنش آبی (کم آبیاری) و شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت فلفل دلمه در گلخانه، آزمایشی طی زمستان و بهار 93-1392 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. برای آبیاری فلفل دلمه از سیستم هوشمند آبیاری قطره‌ای استفاده شد. بدین منظور از حسگرهای رطوبتی REC-P55 تعبیه شد در داخل گلدان نیاز آبی گیاه تشخیص داده شد و دستورات لازم به کنترلر برای قطع یا وصل آبیاری داده شد. تیمارهای آبیاری اعمال شده عبارت بودند از آبیاری به مقدار 100% (I1)، 85% (I2) و 70% (I3) نیاز آبی گیاه و نیز سه سطح شوری به میزان 2/1 (S1)، 3 (S2) و 6 (S3) دسی زیمنس بر متر، و با سه تکرار در قالب آزمایش فاکتوریل طرح کامل تصادفی اعمال گردید. نتایج این پژوهش نشان داده که تنش‌های شوری و آبی بر عملکرد، وزن میوه و تعداد میوه تاثیرات بسیار معنی‌داری در سطح 1% داشته‌اند. تاثیر توام تنش‌های شوری و آبی بر عملکرد میوه تاثیر معنی‌داری در سطح 5% داشت. با افزایش شوری و کم شدن آب، آبیاری عملکرد میوه، طول و قطر میوه و حجم ریشه کاهش یافت. تنش کم‌آبیاری موجب افزایش طول ریشه شد. تاثیرات تنش‌های شوری و کم آبیاری بر مولفه‌های کیفی میوه فلفل دلمه نشان داد که با افزایش میزان شوری و کم شدن آب آبیاری یکنواختی رنگ و سلامتی میوه کاهش یافت و متناسب با آن نیز وزن میوه کاهش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water and Salinity stress on morphological characteristics, quality and quantity of Sweet Pepper in smart drip irrigation system

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salarian 1
  • amin alizadeh 2
  • Kamran Davari 3
  • Hossien Ansari 4
1 PhD. Candidate in Water Engineering, Department of Water Sciences and Engineering, Ferdowsi University of Mashhad., Mashhad., Iran
2 Professor, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
3 ferdowsi Mashhsd university, water enginiering department
4 Professor, Department of Water Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Salinity after the water stress is the most important environmental stresses that affect plants and greatly reduces the growth of sensitive plants. The sweet pepper plant is sensitive to water stress or moderately sensitive to salinity. Salt will reduce the yield and quality of pepper. In order to determine the effect of water stress (deficit irrigation) and salinity on the quality and yield of sweet pepper in greenhouse testing of Ferdowsi University of Mashhad, is done over the winter and spring of 2013-2014. The smart drip irrigation system is used for irrigate the sweet pepper. By using REC-P55 humidity sensors that are in the pot, water requirement was determined. Orders were given to the controller to start and end of irrigation. Irrigation treatments included 100% (I1), 85% (I2) and 70% (I3) of water requirement and three levels of salinity 1.2 (S1), 3 (S2) and 6 (S3) dS/m, and with three replications in a factorial experiment in a completely randomized design was applied. The results show that salinity and water stress on yield, fruit weight and number of fruits had a significant effect on the level of 1%. The combined effect of salinity and water stress on the fruit yield had a significant effect on the level of 5%. With increasing salinity and lowering irrigation water fruit yield, length and diameter of fruit and root volume decreased. Deficit irrigation is increasing the length of roots. The effect of salinity and deficit irrigation on qualitative components of sweet pepper has shown that by increasing salinity and lack of irrigation water, color uniformity and health fruit was reduced, as well as the weight has fallen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphological
  • Pepper
  • Quality
  • Smart
  • Stress
سالاریان،م.، علیزاده،ا.، داوری،ک و انصاری،ح. 1393. تاثیر کم­آبیاری وشوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه‌ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره‌ای. اصفهان، اولین همایش ملی آب، انسان، زمین.
سجادی،ف.، جمالی،ص و شریفان،ح. 1395. تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز. دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. ایران.
شایسته،ن.، گلچین،ا و شفیعی،س. 1390. اثرات شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرور کلسیم بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه فلفل (Capsicum annuum L). مهندسی زراعی. 34.2: 69-84.
عباسی رستمی،م.، قاجار سپانلو،م و بهمن­یار،م.ع. ۱۳۹۴. اثر تنش شوری حاصل از کاربرد آب آبیاری شور بر عملکرد و برخی پارامترهای رشدی فلفل سبز. دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. تهران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
یوسفی،م.، طباطبایی،س.ج.، حاجیلو،ج و مهنا،ن. ۱۳۹۰. اثر تنش شوری کلریدسدیم در بخشی از سیستم ریشه بر عملکرد، کمیت و کیفیت میوه توت­فرنگی. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. 2.1: 136-144.
Ayers,R., Westcot,W. 1985. Water quality for agriculture. Irrigation and Drainage. No. 29. FAO. Rome.
Bakker,J.C. 1989. The effect of air humidity on growth and fruit production of sweet pepper (Capsicum annuum L.). Journal of Horticultural Science. 64: 41-46.
Biswas,A.K. 1993. Water for agricultural development, opportunities and constraints.  International Journal of Water Resources Development. 9. 3-12.
Boonyakiat,D., Chen,P.M., Spotts,R.A., Richardson,D.G. 1987. Effect of harvest maturity on decay and postharvest life of ‘d’Anjou’ pear. Scientia Horticulturae. 31: 131-139.
Chartzoulakis,K., Klapaki,G. 2000. Response of two greenhouse pepper hybrids to NaCl salinity during different growth stages. Scientia Horticulturae. 86: 247-260.
Cornillon,P., Palloix,A. 1995. Influence de la salinité et de la température du substrat sur la corissance et la nutrition du piment. Fruits. 50: 469-471. [In French].
Koocheki,A and Mohalati,M.N. 1994. Feed value of some halophytic range plants of arid region s of Iran. In: Victor R. Squires and Ali T. Ayoub (eds). Halophytes As a Resource for Livestock and for Rehabilitation of Degraded Lands. P: 249-253.
Kurunc,A., Unlukara,A., Cemek,B. 2011. Salinity and drought affect yield response of bell pepper similarly. Acta Agriculture Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science. 61. 6: 514-522.
Lin,W.C., Hall,J.W., Saltveit,M.E. 1993. Ripening stage affects the chilling sensitivity of greenhouse grown peppers. Journal of the American Society for Horticultural Science. 118: 791-795.
Maas,E.V. 1990. Crop salt tolerance. In: Tanji, K.K. (Ed.), Agricultural Salinity Assessment and Management. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practices No. 71. Journal of the American Society for Horticultural Science., New York.
Meiri,A., Shalhevet,J. 1973. Pepper plant response to irrigation water quality and timing of leaching. Physical aspects of soil water and salts in ecosystems. Ecological Studies. 4: 421-429.
Navarro,J.M., Botella,M.A., Cerda,A., Martinez,V. 1999. Yield and fruit quality of melon plants grown under saline conditions in relation to phosphate and calcium nutrition. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 74: 573-578.
Navarro,J.M., Garrido,C., Carvajal,M., Martinez,V. 2010. Yield and fruit quality of pepper plants under sulphate and chloride salinity. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 77: 52–57.
Nielsen,T.H., Skjaerbaek,H.C., Karlsen,P. 1991. Carbohydrate metabolism during fruit development in sweet pepper (Capsicum annuum) plants. Physiol Plant. 82: 311-319.
Papp,J.C., Ball,M.C And Terry,N. 1983. A comparative study of the effects of NaCl salinity on respiration, photosynthesis and leaf extension growth in Beta vulgaris. Plant Cell and Environment. 6: 675-677.
Pessarakli,M., Szabolcs,I. 1999. Soil salinity and sodicity as particular plant/crop stress factors. In M. Pessarakli (ed.), Handbook of plant and crop stress, pp. 1-16. New York: Taylor and Francis Group.
Salarian,M., Alizadeh,A., Davary,K and Ansari,H. 2014. The Impact of Water Stress and Salinity on Water Requirement and Crop Coefficient of Greenhouse Bell Pepper. Advances in Environmental Biology. 8.19. Special 2014: 88-99.
Shi,Z.Q., Jobin-Lawler,F., Gosselin,A., Turcote,G., Papadopoulos,A.P and Dorais,M. 2002. Effect of different EC management on yield, qualityand nutraceutical properties of tomato grown under supplemental lighting. Acta Horticulturae. 580: 241-247.
Sonneveld,C. 1988. The salt tolerance of greenhouse crops. Neth. Journal of Agricultural Science. 36: 63-73.
Tanji,K.K. 1995. Agricultural salinity assessment and management. Scientific Publisher, Jodhpur.
Topuz,A and Ozdem,F. 2007. Assessment of carotenoids, capsaicinoids and ascorbicacid composition of some selected pepper cultivars (Capsicum annuumL.) grown in Turkey. Journal of Food Composition and Analysis. 20: 596-602.
Tüzel,I.H., Tüzel,Y., Gül,A., Meriç,M.K., Yavuz,O and Eltez,R.Z. 2001.Comparison of open and closed systems on yield, water and nutrient consumption and their environmental impact. Acta Horticulturae. 554: 221-228.
Wall,M.M., Billes,C.L. 1993. Alternaria fruit rot of ripening chile peppers. Phytopathology 83:324-328.