بررسی اثر آبیاری با روش تلفیق آب دریای خزر و آب شیرین بر خواص فیزیولوژیکی و بهره‌وری آب در گیاه جعفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

از آن­جایی که بخش کشاورزی عمده‌ترین مصرف­کننده‌ی منابع محدود آبی کشور است، به کارگیری روش‌هایی به­منظور افزایش راندمان کاربرد آب در این بخش امری ضروری است. از راهکارهای مقابله با بحران آب استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی می‌باشد. به­منظور بررسی اثر آبیاری با روش تلفیق آب دریای خزر و آب شیرین بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه جعفری آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تیمار (اختلاط آب دریای خزر با آب شهری، آبیاری یک در میان با آب دریا و آب شهری، آبیاری نیم در میان آب دریا و آب شهری، آب شهری) تحت شرایط گلخانه‌ای در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با سه تکرار در زمستان سال 1393اجرا شد. نتایج نشان داد که رژیم‌های مختلف آبیاری بر وزن تر و خشک ریشه، ارتفاع ریشه، ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بوده ولی بر وزن تر اندام هوایی و تعداد برگ در هر بوته در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود. تیمار متناوب نیم در میان، متناوب یک در میان و اختلاط آب دریا منجر به کاهش 7/28، 4/26 و 8/55 درصدی عملکرد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation with conjunctive Caspian seawater and fresh water on yield and yield components of Parsley (Petroselinum crispum Mill)

نویسندگان [English]

  • saber jamali 1
  • hossien sharifan 2
  • ferasat sajadi 3
1 PhD student, Department of water engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad
2 Associate Professor, Department of water engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad
3 PhD student, Department of water engineering, Faculty of soil and water engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Since the agriculture field is the main water consumer, using techniques in order to increasing water use efficiency is necessary. Another method to counter water crisis is using unconventional water in agriculture. The goal of this study was to Effect of irrigation with conjunctive Caspian seawater and fresh water on yield and yield components of Parsley (Petroselinum crispum Mill) in greenhouse condition, the research was done based in completely randomized design including 3 replications as pot planting in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2015. The treatments included four levels (mixture of sea water + tap water, alternate, half alternate and tap water), respectively. The results inducted that the effect of different irrigation regimes on root fresh and dry weight, root length, shoot length and shoot dry weight were highly significant (P<0.01), but shoot fresh weight and number of leaves per plant were significant at 5 percent levels (P<0.05). Half alternate, alternate and mixture of sea water and tap water has resulted to decreasing of yield 28.7, 26.4 and 55.8 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exotic water
  • Half alternate
  • Mixture of sea water
  • Parsley
  • Saline and fresh water conjunction
اکبری،ا.، ایزدی دربندی،ع.، برزویی،ا و مجدآبادی،ع. 1389. بررسی تغییرات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش شوری. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. 4: 71-82.
امیدی،آ. 1393. بررسی اثر میکوریزا آربوسکولار بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سبزی‌های برگی جعفری (.Petroselinum crispum Mill) و گشنیز (.Coriandrum sativum L) تحت تنش شوری. پایان­نامه کارشناسی ارشد باغبانی. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه فردوسی مشهد.
تدین،م.ر و امام،ی. 1386. واکنش‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو به تنش شوری و ارتباط آن با عملکرد دانه. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 1. الف: 253-262.
چرم،م.، دیناروند،ج و جعفری،س. 1387. بررسی اختلاط آب آبیاری و زه­آب مزارع نیشکر در تغییر خصوصیات شیمیایی خاک. دومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. بهمن­ماه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
چنارانی،م.، صفی‌پور افشار،ا و سعید نعمت‌پور،ف. 1393. پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نخود زراعی (Cicer arietinum L) به آسکوربیک اسید در تنش شوری. فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران. 1.1: 1393
حسن‌لی،م.، پارسی‌نژاد،م و ابراهیمیان،ح. 1395. افزایش کارآیی مصرف آب آبیاری در شرایط استفاده از آب شور در آبیاری قطره‌ای. علوم و مهندسی آبیاری. 39.3: 187-194.
حیدری شریف­آباد،ح. 1380. گیاه و شوری. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع. تهران. 190 صفحه.
ده شیری،ع.، مدرس ثانوی،س.م.ع.، رضایی،ح و شیرانی‌راد،ا ح. 1391. اثر افزایش غلظت دی اکسیدکربن هوا بر برخی صفات سه رقم کلزا (.Brassica napus L) در شرایط شور. به­زراعی نهال و بذر. 2-28.1: 35-52.
رحمانی، ا. و حاج رسولی‌ها، ش. 1382. بررسی تنش شوری بر رشد رویشی توده‌ها و ارقام یونجه. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1(10): 57-74.
زارعی،م.ح.، طباطبایی،ح.، شایان­نژاد،م و بیگی هرچگانی،ح. 1386. الگوی توزیع شوری در پروفیل خاک تحت سه رژیم آبیاری در آبیاری کرتی در اراضی شرق اصفهان. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. 3.2: 196-206.
سعیدی گراغانی،ح.، یزدانی بیوکی،ر.، سعیدی گراغانی،ن و سودایی‌زاده،ح. 1393. اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری (Petroselinum crispum Mill) در منطقه جیرفت. پژوهش‌های زراعی ایران. 12.2: 316-327.
شایسته،ن.، گلچین،ا و شفیعی،س. 1390. اثرات شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرورکلسیم بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه فلفل. مهندسی زراعی. 34.2: 69-84.
شمس‌الدین سعید،م و فرح­بخش،ح. 1388. اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در منطقه کرمان. تولیدات گیاهی. 32.1: 13-24.
قائدی،س و افراسیاب،پ. 1393. ارایه‌ی راهکاری موثر در چگونگی کاربرد آب شور جهت مقابله با بحران آب. دومین همایش بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست). شهریورماه، دانشگاه شهرکرد.
قائدی،س.، افراسیاب،پ و لیاقت،ع.م. 1395. مقایسه‌ی روش‌های تلفیق آب شور و غی شور در کشت سورگوم علوفه‌ای و توزیع شوری در نیم­رخ خاک. علوم و مهندسی آبیاری. 39 .1: 167-179.
کاراندیش،ف و تورج­زاده،ا. 1394. بررسی نقش شیوه آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم و ارتقای کارآیی مصرف آب و عناصر غذایی. پژوهش آب در کشاورزی. 29.1: 49-61.
لیاقت،ع و اسماعیلی،ش. 1382. تاثیر تلفیق آب شور و غی شور روی عملکرد و غلظت نمک در منطقه توسعه ریشه ذرت. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 10.2 :159-170.
مولوی،ح.، محمدی،م و لیاقت،ع.م. 1391. اثر مدیریت آب شور طی دوره رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای و پروفیل شوری خاک. علوم و مهندسی آبیاری. 35 .3: 11-18.
میرمحمدی میبدی س،ع.م و قره‌یاضی،ب. ١٣٨١. جنبه‌های فیزیولوژیک و به‌نژادی تنش شوری گیاهان .انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
نوح‌پیشه،ز و منوچهری کلانتری،خ. 1390. اثرات کاربرد متقابل اسپرمیدین و تنش شوری در گیاه فلفل. مجله زیست­شناسی ایران. 24.6: 848-857.
Ahmad,P and Jhon,R. 2005. Effect of salt stress on growth and biochemical parameters of Pisum sativum L. Archives of Agronomy and Soil Science. 51: 665-672.
Anuradha,S and Rao,S.S.R. 2003. Application of brassinosteroids to rice seeds (Oryza sativa L.) reduced the impact of salt stress on growth and improved photosynthetic pigment levels and nitrate reductase activity. Plant Growth Regulation.40: 29-32
Ashraf,M., Karim,F., Rasul,E. 2002. Interactive effects of gibberellic acid (GA3) and salt stress on growth, ion accumulation and photosynthetic capacity of two spring wheat (Triticum aestivum L.) cultivars differing in salt tol
Asish Kumar,P and Bandhu Das,A. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: A review. Ecotoxicology and Environmental Safety. 60: 324-349.
Cicek,N and Cakirlar,H. 2002. The effect of salinity on some physiological parameters in two maize cultivars. BULG. Journal Plant Physiology. 28:66-74.
Chaudhry,M.R. 1999. Impact of conjunctive use of water on soils and crops under farmer’s management. 17th Congress on Irrigation and Drainage. Canada. Spain. International Commission on Irrigation and Drainage. 1.B:95-105.
El-Hendawy,S.E., Yuncai,H., Yakoutb,G.M., Awad.,A.M., Hafiz,S.E., Schmidhalter,U. 2005. Evaluating salt tolerance of wheat genotypes using multiple parameters. European Journal of Agronomy. 22: 243–253.
Feizi,M.M., Hajabbasi,A and Mostafazadeh-fard,B. 2010. Saline irrigation water management strategies for better yield of safflower (Carthamus tinctorius L.) in an arid region. Australian journal of Crop Science. 4: 408- 414.
Garratt,L.C., Janagoudar,B.S., Lowe,P.A., Power,J.B and Davey,M.R. 2002. Salinity tolerance and antioxidant status in cotton cultures. Free Radical Biology and Medicine. 33: 502–511.
Hussain,M.K and Rehman,O.U. 1997. Evaluation of sunflower (Helianthus annuus L.) germplasm for salt tolerance at the shoot stage. Helia. 20: 69-78.
Khan,M.A.I., Farooque,A.M., Haque,M.A., Rahim,M.A and Hoque,M.A. 2008. Effects of water stress at various growth stages on the physio-morphological characters and yield in chilli. Bangladesh Journal of Agriculture. 33: 353-362
Levitt,J. 1980. Responses of plants to environmental stresses. 2nd Volume, Water, Radiation, Salt and Other eStresses, Academic Press, New York.
Lin, F., Jensen,C.R., Andersen,M.N. 2004. Drought stress effect on carbohydrate concentration in soybean leaves and pods during early reproductive development: its implication in altering pod set. Field Crops Research. 86:1-13.
Mahmood,S., Iram,S and Athar,H.R. 2003. Intra- specific variability in sesame (sesamum indicum) for various quantitive and qualitive attributes under differential salt regimes. Journal of research (science), Bahauddin Zakariya University. Multan.Pakistan.14.2:177-186.
Malash,N., Flowers,T.J and Ragab,R. 2005. Effect of irrigation systems and water management practices using saline and non-saline water on tomato production. Agricultural Water Management. 78:25-38.
Munns,R and Tester,M. 2008. Mechanisms of Salinity Tolerance. Annual Review of Plant Biology 59: 651–
658.
Mittler,R. 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends Plant Science. 7: 405-410.
Ruley,A.T., Sharma,N.C and Sahi,S.V. 2004. Antioxidant defense in a lead accumulation plant, Sensbania drummondii. Plant Physiology and Biochemistry. 42: 899-906.
Santos,C.V. 2004. Regulation of chlorophyll biosynthesis and degradation by salt stress in sunflower leaves. Scientia Horticulturea.103: 93-99.