نویسنده = علیرضا کیانی
بررسی راندمان آبیاری در مزراع استان گلستان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 336-343

موسی حسام؛ علیرضا کیانی


ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 413-422

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی